1/2 ميليارد تومان بد پرسپوليسبهگولچ

ضرر بزرگ سرخها از سکونشین جنجالی

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

مراسم قدرداني از روساي سابق فدراسيون فوتبال قبل از بازي با ازبكستان

ديدار تيم ملي كشــورمان مقابل ازبكستان چند ميهمان ويژه خواهد داشــت. فدراسيون فوتبال كشــورمان در اقدامي ارزشمند براي تماشاي ديدار تيم ملي كشــورمان مقابل ازبكستان از روســاي سابق فدراسيون فوتبال براي تماشاي اين بازي دعوت كرده است.

آنطــور كــه گفته ميشــود بيشــتر اين اشــخاص در ايــن بازي حاضــر خواهنــد شــد و فدراســيون فوتبــال به پــاس زحمــات آنها بــراي فوتبــال و همچنيــن قدردانــي از آنهــا مراســمي را تــدارك ديده است.

يكشنبه سرمربي تيمهاي جوانان و اميد انتخاب ميشود

روز يكشنبه هيات رييسه فدراســيون فوتبال تشكيل جلسه خواهد داد. يكي از مهمترين دســتور جلسههاي اين نشســت انتخاب سرمربي تيمهــاي ملــي اميد و جوانان ايران اســت. قرار اســت در مورد تصميم كميته فني فدراســيون براي انتخاب سرمربي اين دو تيم ملي گفتوگو و تصميمگيري شود.

بحــث در مورد تعيين پــاداش تيم ملي اميد و فوتبال ســاحلي كه قهرمان آســيا و ســوم جهان شــدند نيز يكــي از مــوارد تصميمگيري در ايــن نشســت خواهــد بــود. همچنين قرار اســت در اين نشســت در مــورد زمــان قطعي آغــاز ليــگ برتر و ليــگ دســته اول بحث و گفتوگو شود.

تالش بي حاصل مهاجم پرسپولیس براي پدیده لیگ یک طارمي 20 بار با قائدي تماس گرفت

مهدي قائدي پنجشــنبه گذشته در جلســهاي 8 ساعته با استقالل قرارداد امضا كرد و نكته جالب اين بود كه مهدي طارمي در طول جلســه بارها با اين بازيكن تماس گرفت تا او را از پيوســتن به استقالل منصرف كند اما تالش او نافرجام ماند. يكي از حاضرين در اين جلســه در اين باره گفت: «در طول جلســه مهدي طارمــي حداقل 20 بار به قائدي زنگ زد اما مهدي تصميم خود را گرفته بود و در نهايت با اســتقالل قرارداد امضا كرد.»

جام جهاني بسیار نزدیک است رضاييان: فصل گذشته شرايط سختي داشتم

رامين رضاييان مدافع راســت تيم ملي تاكيد كــرد با قدرت مقابل ازبكستان قرار ميگيرند تا با حمايت هواداران به موفقيت برسند.

رضاييان در اين باره گفت: «اردوهاي تداركاتي داراي اهميت بســيار زيادي هســتند كه براي بازيكنان با تجربه و جوانتر تجربه مفيدي بود و اين فرصت موجب شد تا نفرات توسط كادر فني ارزيابي و تواناييها و تاكتيكپذيري مليپوشان مشخص شود.»

وي ادامه داد: «در اين اردو پيروزي خوبي مقابل مونته نگرو داشــتيم و اين موفقيت با تيم خوبي متشــكل از بازيكنان داخلي و نفراتي كه در باشــگاههاي اروپايي بازي ميكنند، به دست آمد؛ در واقع با اين آمادهسازي در كمپ اتريش و ديدار تداركاتي كه برگزار كرديم، تيم از اعتماد به نفس بيشتر و هماهنگي باالتري برخوردار شد و با اين شــرايط با قدرت مقابل چالش پيش رو گام خواهيم برداشت.»

رضاييان اضافه كرد: «ما ميدانيم جام جهاني بســيار نزديك است و اين اردوها براي ما بســيار حياتي اســت چراكه هميشه بهترين تيمها در جام جهاني حضور خواهند داشت.»

مدافــع تيم ملــي در خصوص بازي با ازبكســتان اظهــار كرد: «در ورزشــگاه آزادي از حمايت هواداران برخوردار هستيم و اين فرصت را به ســادگي از دســت نخواهيم داد؛ ما كار خودمان را مقابل ازبكستان انجام خواهيم داد و در اين مورد هرگز كوتاهي نخواهيم كرد.»

وي تصريح كرد: «حدود ســه ماه است كه با تيم ملي كار ميكنم و اين افتخار بزرگي اســت كه در كنار كارلوس كــیروش كه معلم بزرگي اســت فعاليت دارم؛ شرايط سختي در فصل گذشته داشتم اما اكنون اين فرصت را به ســادگي از دســت نخواهم داد و تمــام تمركز خود را روي موفقيت تيم ملي گذاشــتهام و هر زمان كه سرمربي تيم ملي صالح بداند براي كمك به تيم ملي آماده هستم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.