بد اخالقیهای کیروش، سوء مديريت فدراسيون فوتبال

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

بداخالقــی كیروش يا ســوءمديريت فدراســيون فوتبال؟ يكی از اين دو حالت نه، بلكه شاهد هر دو اتفاق كنار هم هستيم. در روزهايی كه كشورمان نياز به وحدت و همدلی بيشتری دارد و بازی تيم ملی مقابل ازبكستان قرار است نمايش اقتدار و امنيت باشد، اتفاقاتی پيرامون تيم ملی رخ میدهد كه عجيب است.

روز گذشــته عكاس روزنامه ايران ورزشی برای تهيه عكس از تيم ملی كشــورمان به ورزشگاه آزادی رفت اما از حضور او در تمرين جلوگيری شــد. مسووالن تيم ملی به عكاس ايران ورزشــی گفتهاند كــه او حق حضور در تمرينات تيم ملی را ندارد. وقتی نعيم احمدی – عكاس روزنامه – موضوع را پيگيری میكند، به او اعالم میشود كه با يكی از نزديكان كــیروش كه فعال در عرصه نقل و انتقاالت اســت و هيچ مسووليت رسمی و سازمانی در تيم ملی و فدراسيون ندارد هماهنگی الزم را انجام دهد. عكاس ما كه برای تمام نشــريات و ســايتهای موسسه ايران – شــامل روزنامههای ايران، ايران ورزشی، الوفاق، ايران ديلی و ســايتهای موسسه ايران – كار میكند، با اين عنوان كه برای رسانه ديگری جز ايران ورزشی قصد عكاسی دارد، سرانجام موفق به حضور در تمرين میشود و پس از مراجعه به فرد مورد نظر، اين پاسخ را میشنود: «مرا وارد اين اختالفات نكنيد و فدراسيون فوتبال دستور داده تا از ورود شما به تمرينات جلوگيری شود!»

اتفاق ديروز مســبوق به سابقه است چرا كه پيش از اين كارلوس كیروش اجازه تماشای تمرين به سردبير و خبرنگار روزنامه ايران ورزشــی را در دور قبلی تمرينات نداده بود؛ حتی در گذشــته هم بارها ممانعت مسووالن تيم ملی، ايران ورزشــی را از عكسهای تيم ملی محروم كرده بود اما شــرايط حســاس تيم ملی كشــورمان در مقدماتی جام جهانی باعث شــد تا در آن مقطع واكنشی نســبت به اين رفتارهای سرمربی تيم ملی نداشته باشيم و بــا در نظر گرفتــن مصالح تيم ملی، ســكوت كنيم تا حاشيهای برای فوتبال ملی ايجاد نشود. اين موضوع بارها به رييس فدراسيون، روابط عمومی و مدير رسانهای تيم ملی اعالم شده و آنها همواره از ما خواستهاند كه به خاطر منافع تيم ملی سكوت كنيم تا فدراسيون فوتبال مشكل پيش آمده را حل كند.

امــا اتفاق ديــروز نشــان داد كه موضــوع تنها به بداخالقی كیروش و انتقادپذير نبودن او مربوط نيســت؛ چرا كه به عكاس ايران ورزشی گفته میشود اين تصميم از ســوی فدراسيون فوتبال اتخاذ شده است. چندی قبل ايران ورزشــی گزارشی از ســفرهای سرمربی تيم ملی و حواشی برخی نزديكان كیروش منتشر كرد كه به ذائقه ســرمربی تيم ملی خوش نيامــد و از آن به بعد با حضور نمايندگان ايران ورزشــی در تمرينات مخالفت میكرد. با اتفاقات ديروز روشــن نيســت كه اين تصميم از سوی فدراســيون فوتبال بوده يا ســرمربی تيم ملی اما در هر حال اين نشــان میدهد كه فدراســيون و سرمربی تيم ملی تعامل مناســبی با رســانهها ندارند و تنها افرادی را پيرامون تيم ملــی میپذيرند كه از آنها تعريف و تمجيد كــرده و نقدی را در خصوص اوضاع تيم ملی به رشــته تحرير در نياورند.

فدراســيون فوتبال هرگز نتوانسته سرمربی تيم ملی را مديريت كند و اختالفات گسترده كیروش با رسانهها، دعوا با برانكو و اخراج دستياران نمونههايی از سوءمديريت در فدراســيون فوتبال اســت. با توجه به شرايط حساس كشــور و بازی سرنوشتســاز تيم ملی مقابل ازبكستان، در اين برهه از زمان به مسائل ريز پشت پرده فدراسيون و تيم ملــی نمیپردازيم اما پس از مقدماتی جام جهانی بحثهای بســياری در خصوص حضور برخی داللها در اردوهای تيم ملی، مســائل غيرشفاف اردوها و دعوت از برخی بازيكنــان خاص وجود دارد كه بــه آنها پرداخته خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.