از نقل و انتقاالت چه خبر؟

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

قائدی خرید بوشهری استقالل ملکیان با سی هجامگان تمدید کرد سپاهان همچنان منتظر سعید آقایی تمدید قرار 2 بازیکن مس کرمان سعد ناطق در تهران، مسووالن پرسپولیس در دبی انصاری:دالیل فتنم فوالدپیشخ میماند جهانبخش: تمایل نداشتم به استقالل و پرسپولیس بروم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.