پورعلي گنجي: فقط به3 امتياز فكر ميكنيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مرتضي پورعلي گنجي که این روزها به یكــي از مدافعان کليدي تيم ملي بدل شــده درباره بازي با ازبكســتان ميگوید: «خوشبختانه شرایط همه بازیكنان حاضر در اردو خــوب اســت و بازیكن مصدومي نداریــم. همه چيز براي انجــام یك بازي خوب همراه با نتيجه دلخواه آماده اســت. همه ما دنبال این هســتيم که بازي قابل قبولــي را مقابل ازبكســتان ارائه داده و با کســب 3 امتياز راهي جامجهاني شــویم. بازي با ازبكستان براي هر دو تيم حساس است از این جهت که ما با کسب 3 امتياز صعودمــان به جام جهاني قطعي شــده و از طرفي ازبكســتان هم اگــر ميخواهد راهي جام جهاني شــود نباید در این بازي شكســت بخورد. با توجه به این موضوع و حساسيت زیاد بازي انتظار داریم هواداران زیادي به ورزشگاه آزادي بيایند.»

پورعلي گنجي درباره دیدار دوستانه ایران و مونتهنگــرو و همچنين اخراجش در ایــن بازي هم صحبت ميکند: «از این قبيل بازيها براي تيم ملي الزم اســت و در طول ســال باید بازيهــاي اینچنيني بيشــتري انجام دهيم، چــرا که هم براي هماهنگي بازیكنان تيم ملي خوب است و هم اینكه بازیكنان جوان تجربه بينالمللي کســب ميکنند. در مورد اخراجم نيز باید بگویم داور کارت اول را به درستي به من داد امــا کارت دومش اشــتباه بود، از این جهت که مــن خطاي شــدیدي مرتكب نشدم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.