سيد جالل بهترين گلزن ايران مقابل ازبكستان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

جال حســيني با 2 بار باز کردن دروازه ازبكســتان بين مــردان امروز فوتبال ما بهترین گلزن بوده است. در بين 9 گلي که ایران به ازبكستان زده اســت 3 بار علي دایــي و 2 بار جال حسيني گل زدهاند و 4 گل دیگر را 4 نفر دیگر به ثمر رساندهاند.

4 نفر دیگري که دروازه تيم ملي فوتبال ازبكســتان را گشودهاند علي موسوي، محمد رضا خلعتبري، جواد کاظميان و مهدي ترابي هســتند. 4 نفري که از بين آنها تنها مهدي ترابي ميتواند تعداد گلهاي جال حسيني را از رتبه دوم بعد از علي دایي به زیر بكشد.

در بــرد ابتدایي 4 بر صفر ســال 77 که در آســيایي 1998 نصيبمان شــد، علي دایي سه بار دروازه حریف را گشود. در جام ملتهاي 2007 هم با 2 گل جال حسيني و جواد کاظميان 2 بر یك برنده شــدیم اما از آن پس در همه بازي هایمــان برابر تيم ملي فوتبــال یا یك بر صفــر بردیم (3بار) یا یك بــر صفر باختيم (یــك بار) و البته یك بار هم صفر بر صفر مساوي کردیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.