كاپيتان آماده است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اشــكان دژاگه فصل سختي را در عرصه باشــگاهي سپري کرد؛ او که بعد از خط خوردن آندرانيــك تيموریان از تيم ملي بازوبند کاپيتاني را نيز بر دست بست، اوایل فصل با مســووالن باشگاه العربي قطر به مشــكل خورد و مجبور شــد نيمفصل بيرون بنشيند. دژاگه در نيمفصل و با تغيير سرمربي تيم العربي زمزمههایي درباره بازگشتش مطرح بود اما محروميت باشــگاه قطري مانع این امر شد.

دژاگــه در چنيــن شــرایطي به ولفســبورگ تيــم ســابق خــود در بوندسليگا برگشــت ولــي در این تيم نيــز توفيــق چنداني به دســت نياورد و اکثرا نيمكت نشــين بــود. او حاال با پایان رقابتهاي باشــگاه به اردوي تيم ملي اضافه شــده و پابه پاي سایر نفرات تمرین ميکند.

کیروش که روي دژاگه حســاب ویــژهاي بــاز کــرده احتمــاال مقابل ازبكســتان نيز او را بهعنوان یار ثابت به زمين ميفرستد و کاپيتان تيم ملي نيز این فرصت را خواهد داشــت تا روزهاي تلخ گذشــته را جبران کند و براي تيم ملي مفيد واقع شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.