محمدي يا آقايي؟ دفاع چپ تيم ملي كيست؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

کارلوس کیروش ســرمربي تيم ملي ایران در گذشته نشان داده ابایي از اینكه جوانــان را در ترکيب اصلي قرار بدهــد، ندارد و مــاك او براي بازي دادن به نفرات شــرایط مسابقه و آمادگي آنها است.

از این رو کیروش در پست دفاع چپ هم معموال تغييرات زیادي ایجاد کرده اســت. بعــد از اینكه او تصميم گرفت حاجي صفي را به خط هافبك ببرد، مياد محمدي مدافع چپ تيم ملي در بازيهاي اخير شد و عملكرد خوبي هم داشــت. با بازگشت سعيد آقایــي به فوتبال بعــد از مصدوميت طوالنــي، او مقابــل مونتــه نگرو در ترکيــب اصلي قرار گرفت و براي تيم ملي بازي کرد.

حاال با توجه بــه عملكرد خوب آقایــي در بازي گذشــته و شــرایط مطلوب ميــاد محمدي مشــخص نيست کیروش از بين این دو بازیكن چه کسي را مقابل ازبكستان بهعنوان مدافع چپ بــه ميدان ميفرســتد. محمــدي و آقایــي در تمرینات تيم ملي انگيــزه باالیي دارند و شــرایط خوب تمریني را سپري ميکنند.

البته که با توجه به بازيهاي قبل و تجربه بيشتر محمدي، بخت او براي بازي در ترکيب اصلي بيشتر از آقایي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.