دور جديد مذاكرات فدراسيون با فيفا

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بــا افزایش مناقشــات سياســي ميان عربســتان و کشــورهای حوزه خليجفارس، دامنــه این مشــكات بــه ورزش و به ویژه فوتبال رسيد و در جریان ليگ قهرمانان دو فصل اخير، نمایندگان ایران و عربســتان به خواست کشور عربستان و با رأي AFC در کشــور ثالث بازی کردند. این در حالي است که به منظور حل این مشــكات، اواخر سال گذشته مسووالن فدراسيون فوتبال به اميد آنكه فيفا در این مناقشــه ميانجيگري کند، راهي زوریخ شــدند تا با مذاکره با مسووالن فدراسيون جهاني فوتبال راه حلي براي این مشكل پيدا شود.

دور اول ایــن مذاکرات بــه نظر براي مقامات فوتبال ایران خوشایند بود چراکه به اذعان آنها اگرچه کشــور ثالث همچنان باید ميزباني دیدارهاي رو در روي باشــگاههاي ایراني و عربســتاني را به عهــده ميگرفت اما از لحاظ مالي روند به ســود باشگاههاي ایراني پيــش رفته بود. هرچنــد که بعدها اعام شــد باید مفاد گفت و گوهاي مطرح شــده محرمانه باقي بماند و در این خصوص جزیيات بيشتري اعام نشد. بر همين اساس حــاال از فدراســيون فوتبال خبر ميرســد مسووالن فدراسيون فوتبال ایران قرار است دوبــاره بعد از مــاه رمضان بــراي برگزاري نشســت دوم با مســووالن فيفا در خصوص بررســي راهكارهاي حل مشــكات ایجاده شــده در راه ميزباني باشــگاههاي ایراني و عربستاني از یكدیگر راهي زوریخ شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.