باشگاه در مورد گولچ چه توضيحي دارد؟

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

حاال باشگاه پرسپوليس فقط يك ماه فرصت دارد تا طلب گولچ را پرداخت كند يا اينكه اعتراض خود را به دادگاه عالی ورزش ببرد. البته اگر قرار باشد باشگاه پرسپوليس اين پرونده را به دادگاه عالی ورزش ببرد بايد مبلغ قابل توجهي را هم به اين دادگاه پرداخت كند. در ادامه اگر راي نهايي دادگاه عالی ورزش هم به ضرر پرسپوليس باشد آن وقت درصدي به طلب گولچ بهعنوان جريمه اضافه خواهد شد

خبــر روز پنجشــنبه ايــن بــود: «آنتوني گولچ مدافع دو رگه اســتراليايي كروات ســابق پرســپوليس كــه در 7 بــازي بــراي اين تيم سكونشــين بود و در نهايت از جمع سرخپوشان جدا شد با شــكايتي كه به فيفا داشت توانست باشگاه پرسپوليس را محكوم به پرداخت جريمه كند.» روزبه وثوق احمدي رييس كميته تعيين وضعيت بازيكنان فدراسيون فوتبال با اعالم اين خبر گفته بــود: «طي دو پرونده بــراي گولچ، پرسپوليس به پرداخت يك مبلغ 277 هزار دالر و يــك مبلغ ديگر 6۴ هــزار دالر به اين مدافع محكوم شده و ظرف ۰3 روز مهلت دارد تا آن را پرداخت كند و يا به دادگاه عالی ورزش نســبت به اين موضوع اعتراض كند.»

هر چند قطعا پرســپوليس بــه اين حكم شــكايت خواهد كرد و تجربه نشان داده پروسه پول دادن به گولــچ طوالنيتر از اين مهلت ۰3 روزه خواهد شــد اما چيزي كه در اين خصوص آزاردهنده به نظر ميرســد ســهل انگاريها و گافهاي بزرگ مسووالن باشگاه پرسپوليس در حوزه مديريت بازيكنان و مربيان خارجي است و اين داستان تلخ همچنان ادامه دارد.

گاف بزرگ؛ شكايت به كمیته انضباطي بعد از حكم فیفا

اتفاق خنده دار در اين خصوص وقتي است كه ميشنويم باشگاه پرســپوليس در حالي در پرونده شــكايت گولچ محكوم به پرداخت 277 هزار دالر بابت نقض پرونده و 6۴ هزار دالر بابت بدهــي قبلي (در مجموع 323 هزار دالر، حدود يك ميليارد و ۰۰2 ميليون تومان) شده كه اين باشگاه بعد از ترك ايران توسط گولچ به كميته انضباطي فدراسيون فوتبال شكايت كرده بود!

روزبــه وثوقاحمــدي روز پنجشــنبه در مصاحبهاي با اشــاره به اين حقيقت تلخ توضيح ميدهد: «چهار روز پيش فيفا با ارســال نامهاي به باشگاه پرســپوليس اين باشگاه را در جريان محكوميتش در پرونده گولچ قرار داد و با توجه به اين موضوع خانمي به نمايندگي از اين باشگاه نزد ما مرجعه كرد و خواستار رسيدگي به پرونده گولچ در كميته انضباطي فدراسيون فوتبال شد.» وي افزود: «باشگاه پرسپوليس بعد از اينكه گولچ از ايران ميرود شــكايتي را تنظيم و به كميته انضباطي فدراسيون فوتبال ارسال میكند. بعد از مدتي كميته انضباطي فدراســيون فوتبال به باشگاه پرسپوليس اعالم ميكند مرجع رسيدگي بــه اين پرونده ما نيســتيم و در واقع پرونده را رد ميكنــد. ۴ روز پيــش كه نماينده باشــگاه پرسپوليس نزد من آمد قصد داشت نامهاي را به كميته انضباطي فدراســيون فوتبال ارسال كند مبني بر اينكه بار ديگر پرونده گولچ را به جريان بيندازيد كه من به او اعالم كردم فيفا راي مربوط به پرونده گولچ را صادر كرده و شــما هنوز درگير شــكايت خود از اين بازيكن بــه كميته انضباطي هستيد! به نماينده باشگاه پرسپوليس اعالم كردم اگــر قصد اعتراض به حكم فيفــا در مورد پرونده گولــچ را دارند بايد به دادگاه عالی ورزش اعتراض كنند نه كميته انضباطي فدراسيون فوتبال.»

فسخ و شكايت گولچ قانوني بود

اما داســتان گولچ و جدايياش از پرسپوليس ابعــاد ديگــري هــم دارد و هــر روز ميتوان در خصوص اين جدايي و شــكايتهاي طرفين نكته جالبي بيرون كشيد.

باشــگاه پرســپوليس در حالــي در پرونده شــكايت آنتوني گولچ محكوم شــد كــه پيش از اين بارها رســانهها به اين مورد اشــاره داشــتند اما هر بار مسووالن باشــگاه پرسپوليس در مورد پرونــده اين بازيكن تاكيد كردند كه اين باشــگاه تخلفــي در مورد گولچ مرتكب نشــده و بر عكس آنها شاكي هســتند كه چرا گولچ رفته و به ايران برنگشته است. شايد مسووالن باشگاه پرسپوليس نميدانســتند كــه وقتي بازيكــن خارجي 3 ماه حقوقش عقب بيفتد ميتوانــد بعد از يكي دو بار هشدار به باشگاه، قراردادش را فسخ كند. كاري كه گولچ انجام داد و براي رســيدن به پول قراردادش از باشگاه پرســپوليس به فيفا شكايت كرد. جالب اينكه باشــگاه پرسپوليس هم براي محكوم كردن گولچ بــه كميتــه انضباطي فدراســيون فوتبال شــكايت ميكند و بعد از مدتي كميته انضباطي اين پرونده را رد كرده و خود را مرجع رسيدگي به اين پرونده نميداند!

پس از گذشت مدتي فيفا باشگاه پرسپوليس را محكــوم به پرداخت طلب گولچ ميكند و جاي شكرش باقي است پرسپوليسيها راهكار رسيدگي به اين پرونده را پيدا كرده و با راهنمايي مسووالن فدراســيون قصد دارند پرونــده گولچ را به دادگاه عالی ورزش ببرند.

حاال باشگاه پرسپوليس فقط يك ماه فرصت دارد تا طلب گولچ را پرداخت كند يا اينكه اعتراض خــود را به دادگاه عالی ورزش ببرد. البته اگر قرار باشد باشگاه پرســپوليس اين پرونده را به دادگاه عالــی ورزش ببرد بايد مبلغ قابل توجهي را هم به ايــن دادگاه پرداخت كند. در ادامه اگر راي نهايي دادگاه عالی ورزش هم به ضرر پرســپوليس باشد آن وقت درصدي بــه طلب گولچ بهعنوان جريمه اضافه خواهد شد.

رقم قرارداد واقعياش دو برابر بوده

گولچ بدون حتــي يك دقيقه بازي و حتي نشستن روي نيمكت پرسپوليس از اين باشگاه شــكايت كرده و بعيد نيست با ادامه پيدا كردن اين پرونده باشــگاه پرسپوليس چيزي بيشتر از 1/2 ميليارد متضرر شود.

امــا عجيب اينجاســت كه غير از مســاله آمدن، رفتن و شــكايت گولچ در خصوص مبلغ قرارداد ايــن بازيكن هم ابهاماتــي وجود دارد. در فهرســت بازيكنان فصل گذشته پرسپوليس مبلغ قرارداد آنتوني گولچ در سازمان ليگ ۰66 ميليون تومان ثبت شده بود اما سوال اينجاست كه با وجود ثبت اين عدد در ســايت ســازمان ليگ چطور رقمي كه فيفا باشــگاه پرسپوليس را محكوم بــه پرداخت كــرده 323 هزار دالر اســت آن هم در شــرايطي كه گولچ مبلغي را نيز بهعنوان پيش قرارداد از باشگاه پرسپوليس دريافت كرده اســت. اين تناقض نشان ميدهد مبلغي كه باشگاه پرســپوليس به سازمان ليگ اعالم كرده تقريبا نيمــي از رقم قرارداد واقعي است كه اين بازيكن با باشگاه پرسپوليس امضا كرده است.

در اين مورد رسانهها و هواداران پرسپوليس منتظر توضيح مسووالن اين باشگاه هستند هر چنــد ارائه اين توضيحات چيزي در اصل قضيه را تغيير نميدهد و پرســپوليس به خاطر سوء مديريتها در جذب بازيكنان خارجي ناكارآمد رقم گزافي متضرر شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.