درخشش در دفاع چپ دعوت بهعنوان مدافع راست

حسین ماهیني و بازگشت به تیم ملي بعد از 7 ماه

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

با درخشــش حســين ماهيني در بازيهاي اخير پرســپوليس بخصوص هميــن بازي آخر مقابل لخويا او به تيم ملي دعوت شــد يا به نوعــي به جمع مليپوشان برگشت.

حسين ماهيني بعد از 7 ماه به تيم ملي دعوت شد. آخرين بار روز 16 آبان سال گذشته بود كه در ليست 23 نفره بازي با ســايپا بود كه از سوي كيروش به تيم ملي دعوت شــد امــا بعد از آن ديگر هرگــز به تيم ملي دعوت نشــد تا حــاال و براي بازي با ازبكســتان. آن روزهــا و در نيمفصل اول ليگ ماهيني در دفاع راســت ميدرخشيد و رضاييان را نيمكت نشــين كرده بود. برانكو هم با اســتداللي منطقــي ميگفت وقتي ماهيني خــوب كار ميكند چرا بايد او را بيرون بنشاند؟ بعد از آن با درخشش محرمي و البته ضعف نسبي ربيع خواه، برانكو از ماهيني در دفاع چپ بهره برد و اين براي ماهيني ســنگين تمام شد چرا كه اين جابهجايي باعث شد پيراهن تيم ملي را از دست بدهد.

او حتي در دفــاع مياني و هافبك دفاعي هم بازي كــرد اما در بازيهاي اخيــر بخصــوص در رقابتهــاي ليگ قهرمانــان مدافع چپ فيكس برانكو بود و اتفاقا خيلي هــم خوب بازي كرد. در حالي كــه ماهيني از جابهجايي ناراحت بود و دوست نداشت لقب آچار فرانسه را به او بدهند اما بعد از بازيهاي خوب در دفاع چپ باز هم به تيم ملي دعوت شد.

البته جالب اســت كه كيروش او را بهعنــوان مدافع راســت به تيم ملي فراخوانده و بعد از كنار گذاشــتن وريا غفوري دوباره از ماهيني بهعنوان مدافع راســت دعوت كرده تا در كنار رضاييان براي بازي با ازبكستان رقابت كند.

هر چند بــه احتمــال 99 درصد رضاييان مقابل ازبكســتان بازي خواهد كرد اما هميــن كه كيروش از ماهيني دعــوت كرده نشــان ميدهد بازيهاي خوب اين بازيكن در پست غير تخصصي هم به چشم ســرمربي تيم ملي آمده و حتمــا خود ماهيني هم از اين مســاله خوشحال است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.