عبدي:وضعيتدوماهبعداالهليراببينيد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

حســين عبدي مربي سابق پرسپوليس درباره بحث ميزباني از االهلی عربســتان در ليــگ قهرمانان گفت:«به نظــرم دبي گزينه خوبي اســت البته فقــط از نظر تماشــاگر چون مثل يكي از شــهرهاي ايران است اما شــرايط آب و هوايياش عــذاب آور خواهد بــود.» وي درباره رابطه خوب عربســتان و امارات و سخت شــدن كار براي پرسپوليس هم ميگويد:«در بــازي فوتبال تا يك حدي اين مسائل ميتواند مشكلساز شود. آنها اين كارها را ميكنند و شــايد به خاطر دوري از اين مسائل بايد به گزينههاي ديگر فكر كرد.» پيشكسوت پرسپوليس درباره تقابل با االهلي ميگويد: «شــما االن االهلــي را ميبينيد و برخي گفتهاند ايــن تيم ضعيفترين تيم در بين 8 تيم برتر آسياســت امــا بايد وضعيت دو ماه بعد اين تيم را ببينيد. بايد شــرايط و تغييرات كادر فنــي وبازيكنان االهلي در دو ماه بعد را مد نظر قرارداد هر چند بازيهاي تداركاتــي و اردوهاي اروپايي اين تيم نگران كننده اســت.» مربي سابق پرسپوليس ادامه ميدهد: «اين مساله در مورد پرسپوليس هم مصداق دارد. بايد ديد در آن مقطع شــرايط پرسپوليس چگونه خواهد بود. اين مسابقه در هفتههاي ابتدايي ليگ برتر برگزار ميشــود و تيمها هنوز در آن مقطع خودشــان را پيدا نكردهاند. مطمئنا پرسپوليس كار راحتي در ليگ برتــر هم ندارد چــون تيمهاي حريف مقابــل قهرمان كار را ســختتر ميكنند اما اميــدوارم اين تيم در آســيا و ليگ خودمان دوباره موفق باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.