دوبارهفقطبيرانوندوطارميفيكسهستند

ستارههاي پرسپولیس روي نیمكت تیم ملي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

تيــم ملــي روز دوشــنبه مقابل ازبكســتان به ميدان ميرود كه شــايد ايــن آخرين بــازي مهم در مســابقات مقدماتي جام جهاني باشــد. براي اين بازي مثل هميشه 23 نفر در اردوي تيم ملي هســتند و براي حضور در تركيب اصلي رقابت ميكنند. پرســپوليس با 6 بازيكن بيشترين سهميه را در اين اردو دارد اما سوال اينجاست كه چند نفر از اين جمع شــش نفره در تركيب اصلي قرار ميگيرنــد؟ در دو بازي قبلي تيم ملي در اين رقابتهــا كه فروردين ماه مقابل چين و قطر برگزار شــد طارمي و بيرانوند در تركيــب اصلي بودند و به احتمال زياد باز هم در اين مسابقه اين مساله تكرار ميشود. البته شرايط خوب كريم انصاري فرد و ترافيك خط حمله شــايد كار طارمي را سخت كند و بعيد نيســت او را هم روي نيمكت ببينيم. از طرفي ترابــي كار را براي وحيد اميري سخت كرده و شانس بازي كردن مهره فداكار ســرخها در اين مسابقه چندان زياد نيســت. همانطور كه سيدجالل به نوعي ذخيره منتظري و پورعلي گنجي شــده و گزينه ســوم كيروش در دفاع مياني است. اين وضعيت در مورد محمد انصــاري هم مصــداق دارد و دو مدافع مياني اصلي پرسپوليس كه در ليگ برتر و ليگ قهرمانــان عملكرد فوقالعادهاي داشتند بايد از روي نيمكت شاهد بازي رقيبان شــان باشــند. حسين ماهيني ششــمين بازيكن پرسپوليسي تيم ملي اســت كه او هم نيمكت نشين رضاييان خواهــد بود. در عين حــال احتمال به ميــدان رفتــن اميري از بيــن نيمكت نشــينهاي پرسپوليســي بيشتر است مگر اينكه مصدوميت يا اخراج مدافعان اصلي باعث به ميدان رفتن سيدجالل، انصاري يا ماهيني شــود يا كيروش با پيش افتادن در لحظات آخر با مدافعان بيشتر دنبال حفظ نتيجه و قطعي كردن صعود باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.