باشگاه به دنبال كم كردن دريافتي بازيكنان و مربيان

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

مربيــان و بازيكنــان پرســپوليس به خاطــر دريافت نكــردن پاداشهاي قهرمانــي و البتــه باقيمانــده رقــم قراردادشان ناراحتند اما به نظر ميرسد باشگاه پرســپوليس دنبال راهي است تا دريافتيهاي آنها را كمتر كند. سرپرست باشگاه پرســپوليس با تبعيت از عملكرد باشــگاههاي ديگر ميگويد: «در خيلي از باشــگاهها تمــام ۰۰1 درصد پول را پرداخت نميكنند. اگر خيلی خوب داده باشند ۰8 درصد آن را پرداخت كردهاند.

ما هم خدا را شــكر ميكنيم كه تا بــه امروز ۰8 درصــد از مبالغ قراردادها را پرداخت كرديم امــا درباره پاداشها و موارد اين چنيني كه مطرح ميشــود، بايد بگويم كه اينها آپشــن هســتند و بايد محاسبه شوند. شايد يك بازيكن يا يك مربي تخلفاتي را انجام داده اســت؛ به طور مثال ســازمان ليــگ از كميته انضباطي باشگاه جريمه كرده باشد. اين مســائل را به طور كلي مطرح ميكنم و ربطــي به آقاي برانكو نــدارد. حرف من اين اســت كه در مورد اين آپشنها بايد حســاب و كتاب انجام بدهيم و مسائل مختلف را بررســي كنيم و درباره نحوه پرداخت تصميم گيري كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.