اختالف حساب پرسپوليس و حامي مالي زياد شد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

مديريت باشگاه پرسپوليس با حامي مالي خود دچار اختالف شــديدي شــده. علي اكبر طاهري در مصاحبه با رســانهها ابتدا عنوان كرد 21 ميليارد تومان از حامي مالي طلبكاريم و ديروز در مصاحبهاي ديگر مدعي شد ۵1 ميليارد تومان از حامي مالي طلبكاريم! در واقــع در كمتر از يك هفته مبلــغ طلــب پرســپوليس از حامي مالي باشــگاه 6 ميليارد تومان (در مصاحبههاي مديريت اين باشــگاه) كم شــد. طاهري ديروز مدعي شد فقط 33 ميليارد تومان از حامي مالي پول گرفته اين در حالي است كه حامي مالي پرسپوليس هم ميگويد تا امروز ۵۴ ميليــارد و ۰۰7 ميليون تومان به اين باشــگاه پول پرداخــت كرده و اگر الزم شــود مبالغ پرداختي به پرسپوليس را در روزهاي آينده رســانهاي خواهد كرد زيرا حامي مالي پرســپوليس معتقد است كه مديريت باشگاه به طور شفاف صحبت نكرده و حتي امكان دارد كار به شكايت و مراجع قضايي هم كشــيده شود. از سويي ديگر با توجه به اختالف چندين ميلياردي پرســپوليس با حامي مالي اصلي باشــگاه ممكن اســت حامي ماليهاي فرعي ديگر باشــگاه يعني بيمه ايران و بانك كوثر هم از همكاري با پرسپوليس منصرف شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.