ناطق در تهران، تركاشوند در دبي؛ مذاكره نهايي قطعي نيست

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

سعد ناطق، مدافع تيم ملي عراق كه به همراه تيم ملي كشورش جهت انجام بازي با ژاپن در رقابتهاي انتخابي جام جهاني روسيه به تهران سفر كرده، آماده است تا با مســووالن باشگاه پرسپوليس مذاكره كند اما محمد تركاشوند، مسوول نقلوانتقاالت باشــگاه پرســپوليس در دبي حضور دارد. پرسپوليســيها مدتي اســت به دنبال جذب ناطق هستند اما سفر اين بازيكن به تهران چند بار عقب افتاد. در حال حاضر فرصت خوبي نصيب مســووالن باشگاه پرسپوليس شده تا در صورت لزوم با مدافع عراقي وارد مذاكره شــوند. البته هنوز مذاكره نهايي با سعد قطعي نيســت و در ايــن زمينه تصميم نهايي را برانكو اتخــاذ خواهد كرد. قرار است مسووالن باشگاه پرسپوليس برانكو را در جريان ســفر ناطق بــه تهران قرار دهند و اگر او بخواهد باشگاه براي جذب مدافع ۴2 ســاله تيم ملي عــراق اقدام خواهد كرد. برانكو اخيرا اعالم كرده بود در اكثر پســتها به دنبال اضافه كردن بازيكن جوان و زير 23 سال است و حاال بايد ديد او موافق جذب ناطق خواهد بود يا نه. ضمن اينكه بايد اين موضوع را در نظر گرفت كه با آمدن ســيامك نعمتي و به احتمال زياد احمد نوراللهي ليســت بزرگســال پرســپوليس فعال يك جاي خالي خواهد داشــت البته اگر ســروش رفيعي در اين تيم ماندني شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.