پرسپوليس به ميزباني در قطر فكر ميكند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بــا وجود اينكــه گفته ميشــد علي اكبر طاهري به تاجيكســتان و تركمنستان ســفر خواهد كرد هنوز خبر موثقي در اين خصوص شــنيده نشــده و به نظر ميرسد باشگاه پرسپوليس هنوز در تعيين ميزباني بازي با االهلي دچار ترديد اســت. طاهري در آخرين مصاحبهاش گفته: «براي انتخاب كشور ثالث شرايط مختلفي را از نظر آب و هوايي بررســي كرديم به طور مثال زماني كه عمان را بهعنوان ميزبان انتخاب كرديم انتظاراتي داشتيم نظير اينكه هوادارانمان و ايرانيان مقيم آنجا به ورزشــگاه بيايند كه البته تعداد كمي به ورزشگاه آمدند و بيشتر اعضاي كانون هوادارانمان كه از تهران رفته بودند تيم را مورد تشــويق قرار داده بودند. در نهايت تصميم گرفتيم ميزباني خودمان را در يكــي از كشــورهاي تاجيكســتان يا تركمنســتان برگزار كنيم تا شايد وضعيت آب و هوايي در آنجا بهتر باشد. البته انتخاب كشــور ميزبان منوط به شرايط مختلفي از جمله شــرايط پروازي خواهد بود. البته به بحث كشــور قطر هم فكر ميكنيم، شايد اين كشور را بهعنوان ميزبان انتخاب كنيم. فعال در حال رايزني هستيم و تصميم قطعي نگرفتهايم.» پرسپوليس در حالي به گزينه قطر فكر ميكند كه با توجه به مشــكالت سياسي قطر و عربستان كه اوج گرفته بعيد اســت عربستانيها به دوحه بيايند و اي اف ســي هم برای دوري از تنشها اين شهر را تاييد نخواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.