پنجعلي:پرسپوليسخارجازخانهخوبكارميكند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

محمد پنجعلي درباره سبك بازي االهلي ميگويد:«فوتبال عربها شــبيه هم اســت و خيلــي زيرك بــازي ميكننــد و بازيكنان خارجيشــان واقعــا خــوب كار ميكنند و بازيكناني ميآورند كه سطحشــان از ســطح بازيكنان عربستاني باالتر است اما پرسپوليس هم تقويت شده و نياز هم بود كه تقويت شود بهخصوص در دفاع وسط كه فقط سيدجالل را داشتيم و االن خيلي بهتر شده است.» كاپيتان سابق پرســپوليس بازي در كشور ثالث را به ضرر اين تيم ميداند و ميگويد:«طبيعي است كه به ضرر پرســپوليس است اما براي االهلي عربستان هم حاشــيه امنيت آنچناني نيست چون آنها هم در كشور ثالث طرفداري ندارند. البته پرســپوليس نشــان داده خارج از خانه خوب كار ميكند و اميدوارم مقابل االهلي هم همين اتفاق بيفتد.» پيشكسوت پرسپوليس درباره انتظار قهرماني از پرســپوليس در آسيا هم ميگويد: «طبيعي اســت كه همه دوست دارند پرســپوليس قهرمان آسيا شود. باتوجه به نمايشــي كه پرســپوليس داشته اين توقع ايجاد شــده و صددرصد هم ميتوانند توقعات را برآورده كنند و قهرمان آســيا شــوند. اين كار و قهرماني در آســيا اراده ميخواهد چون در فوتبــال امروز تفــاوت آنچناني بين تيمها نيست. مهمترين عامل براي موفقيت در آسيا يكدلي و باور بچههاســت كه تا االن هم ثابت شده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.