مهلت03 روزهفيفا

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

فصل گذشــته هيچ كس نفهميد آنتوني گولچ مدافع بلند قامت كروات اســتراليايي به چه دليلي و به خواســته چه كسي به پرسپوليس آمد و چطور جدا شــد. مي گفتند حسين هدايتي پول جذب او را داده اما وقتي مشخص شــد برانكو هيچ عالقهاي به او ندارد گولچ هم از تيم رفتني شد. اين مدافع حتي يك بار در ليســت 18 نفره پرسپوليس قرار نگرفت و از پرسپوليس رفت. جالب اينكه پرسپوليس پول رضايتنامه اين بازيكن را به باشگاه شريف تيراسول مولداوي نداده بود و يك مشــكل اين طرف وجود داشــت اما حاال خبر از مشكل ديگري ميرسد. در حالي كه پرسپوليس سعي داشــت از اين بازيكن به خاطر فسخ يكطرفه قرارداد و جدايياش شــكايت كند حاال مشخص شده گولچ به فيفا شــكايت كرده و حكم كميته انضباطي فيفا عليه پرسپوليس هم صادر شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.