مدعيان دور از ركوردهاي ورودي

اوضاع نگران كننده براي دووميداني در آستانه قهرماني آسيا

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مســابقات انتخابــي تيــم ملــي دووميداني براي انتخاب نفراتي كه قرار است به بيست و دومين دوره رقابتهاي قهرماني آســيا اعزام شــوند در حالي برگزار شد كه از بين نفراتي كه مسابقه دادنــد فقط در ماده 3 هــزار متر مانع، حسين كيهاني توانســت به حد نصاب فدراســيون برسد و ســاير دووميداني كاران نتوانســتند به ركوردهاي تعيين شده برسند.

ايــن ركوردها فــارغ از اينكه در روزهاي آينده كميتــه فني دووميداني چه تصميمي براي نفرات اعزامي به هند ميگيرد اما نگران كننده است و حكايت از اين دارد كه همانقــدر كه اوضاع در رده نوجوانــان خوب اســت اما در رده بزرگســاالن وضعيت دووميداني كاران نگران كننده است.

فاصله مليپوشــان بــا ركوردهاي ورودي كه در بعضي مــواد ركوردهاي سختي هم نيســتند و به نظر ميرسد فدراســيون حد پايين گرفته، اين پيغام را در خود دارد كــه نميتوان خيلي به نتايج تيم ملــي در رقابتهاي قهرماني آســيا اميدوار بود كه البته براي قضاوت دقيقتر نياز اســت بررســي بيشــتري صورت گيرد كــه در روزهاي آينده اين اتفاق ميافتد.

نتايجي كــه در رقابتهاي انتخابي به دست آمد، به اين ترتيب است: پرتاب نيزه: يوســف يوسف وند، البرز، 67/06 متر پرتاب چكش: كاوه موسوي، آذربايجان غربي، 68/60 متر پرش سه گام: وحيد صديق، گلستان، ۱3/5۱ متر 400 متــر: اميررضا خانجانــي، البرز، 5۱/50 ثانيه پرش با نيزه: شــهروز بني آدم، تهران، 4/60 متر دهگانه: رضا كفايتــي، تهران، 65۹0 امتياز (نوجوانان) 800 متر: مصطفي ابراهيمي، خراســان رضوي، ‪:۱ 50: ۱3‬ دقيقه 1500 متر: امير مــرادي، چهارمحال و بختياري، ‪3: 44: ۹۱‬ دقيقه 3000 متــر بامانع: حســين كيهاني، كرمانشاه، ‪8: :۱4 63‬ دقيقه 10000 متر: محمد جعفر مرادي، تهران، ‪30: 30: 00‬ دقيقه 100 متر: ســبحان طاهرخاني، قزوين، ۱6:0۱ ثانيه پرش طــول: ســبحان طاهرخاني، قزوين، 7/3۲ متر پرتــاب وزنه: علــي ثمــري، تهران، 70/۹۱ متر پرتاب ديســک: محمــد صميمي، اصفهان، 58/55 متر 110 متر بامانع: ميالد سيار، كردستان، ‪:4۱ 06‬ ثانيه پــرش ارتفاع: محمــد اختيارآبادي، خراسان رضوي، ۲/00 متر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.