براتچی،‌تنها‌اميد‌مدال‌آوری

نمایش ضعيف كمانداران ایران در تركيه

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مرحله دوم جام جهاني تيراندازي در آنتالياي تركيه در شرايطي دنبال شــد كه نمايندگان ريكرو ايران به جايي نرسيدند و همگي حذف شدند. در جريان مســابقات مرحله دوم جام جهاني تيراندازي در ريكرو انفرادي مردان صادق اشــرفي در نخســتين ديدار خود در مرحله حذفي برابر كمانداري از برزيــل 6 بر ۲ مغلوب شــد و پارميدا قاســمي نيز در بخــش بانوان پس از استراحت در دور نخســت، مقابل نماينده تركيه با نتيجه 7 بر يك شكست خورد.

بــه اين ترتيب و با توجه به حذف تيم ميكس در روز نخســت رقابتها پرونده ريكرو ايران در اين مســابقات بسته شد. در بخش كامپوند مردان نيز جز برد براتچي خيلي اتفاق ويژهاي نيفتاد. در ادامه اين مســابقات پريســا براتچي كه پيش از اين نمايندگان اوكراين و تركيه را شكســت داده بود، با نتيجــه 44۱ بر ۲4۱ كماندار چين تايپــه را مغلوب كرد و راهي مرحله يك چهارم نهايي شد و در اين مرحله با نتيجه 44۱ بــر 04۱ حريفی از آمريكا را شكســت داد و به نيمه نهايی رســيد. او امروز برای كســب مدال برنز تالش میكنــد. در جريان ايــن رقابتها اســماعيل عبادي كه همه بــه نوعي ديگر از او انتظار داشتند نتوانست كار خاصي انجام دهد. اســماعيل عبادي پس از يك دور استراحت و شكســت دادن حريفي از روســيه، در مرحله يك هشــتم نهايي با نتيجه 84۱ بر ۲4۱ برابر نماينده دانمارك شكســت خورد و از صعود به مرحله يك چهارم نهايي باز ماند.

اميد طاهري و مجيد قيدي در گام نخست برابر نماينده روســيه و آلمان با نتيجه 64۱ بر ۲4۱ و 84۱ بر 34۱ شكست خوردند و از دور مســابقات كنار رفتند. در بخش كامپوند بانوان نيز پريســا براتچي در دور نخســت مقابل نماينده اوكراين با نتيجه 44۱ بر 34۱ پيروز شــده بود. تيم ميكس كامپوند هم پيش از اين از دور مســابقات كنار رفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.