بايد‌از‌حيثيت‌ بسكتبالمان‌دفاع‌كنيم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

سرمربي تيم ملي بســكتبال جوانان ايــران با ابــراز رضايت از شــرايط تيمش ميگويــد بايد با قدرت آماده شــويم و در جام جهاني مصر از حيثيت بسكتبال ايران دفاع كنيم.

رضا نوري ابتدا دربــاره برنامهريزي و آمادهســازي تيم ملي جوانان در مسير جام جهانــي توضيح ميدهد: «از روز اولي كه با آقاي نناد مربي صــرب ردههاي پايه براي تيم جوانــان برنامهريــزی كرديم تصميم گرفتيم كه دو اردوي 6 جلســهاي داشــته باشيم و براساس آن كار كرديم. روز گذشته دوازدهمين تمرين تيــم جوانان بود كه با يك مسابقه دوســتانه با تيم بزرگساالن به پايان رسيد و حاال جوانان دو روز استراحت و ريكاوري خواهند داشــت و سپس به اردو بازميگردند.»

ســرمربي تيم ملي جوانان با اشــاره به اردوي صربســتان ادامــه ميدهد: «تيم سهشــنبه راهي صربستان ميشــود و در آنجا پنج مســابقه تدارك ديده شده است. سه مســابقه اول پياپي اســت، روز چهارم تمرين داريم و روز پنجم مسابقه ميدهيم و سپس به ايران بازميگرديم. در صربستان با قهرمان جوانان اين كشــور بازي خواهيم كرد. ديگر تيمها نيز بزرگســاالن هستند. پس از بازگشــت به ايران با 4۱ نفر تمرين ميكنيــم و در نهايــت ۲۱ نفــر نهايــي انتخاب ميشــوند و هشتم تير راهي قاهره ميشويم.»

نــوري دربــاره بازيكنــان بلند قامت تيمش نيز توضيح ميدهد: «تقينيا و ميثم عابدي را به اردو اضافه كردهايم كه شرايط بســيار خوبي دارند و ميتوانند آيندههاي بسكتبال باشند. عابدي 4۱۲ سانتيمتر قد دارد و اگر از او حمايت شود سه سال ديگر عضو تيم ملي بزرگساالن ايران خواهد بود.»

نوري با اشــاره به تمرينات پرفشــار جوانــان نيز ميگويد: «روز اول كه شــروع كرديم مجبور بوديم فشــار بياوريم. درست است كه بازيكنان در مسابقههاي باشگاهي بودند اما از نظر فيزيكي افت كرده بودند و مجبور بوديم آنها را آماده كنيم. فشار بيش از حد بود اما اين دو روز اســتراحت فرصت خوبي براي ريكاوري ميشــود و 4۱ يا 5۱ نفر راهي صربستان ميشوند.»

او به حضــور ايران در جام جهاني نيز اشــاره ميكنــد: «آرزو ميكنم اين تيم در جام جهاني و به آنچه اليقش اســت برسد. همه جهــان عملكرد ما را ميبيند و بايد از حيثيت بســكتبال خودمان دفاع كنيم. به نظرم ايــن تيم جوانان خيلي خوب شــد. من پنج دوره با جوانــان ايران كار كردم و به نظرم اين تيم برنامهريزي بســيار خوبي داشت. فدراســيون خيلي خوب از اين تيم حمايــت كرد و باعث شــد بازيكنان خيلي خوب شوند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.