تلنگر‌سرمربي‌تيم‌ملي‌بسكتبال‌بانوان‌به‌مسووالن‌فدراسيون

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

گويا سرمربي تيم ملي بسكتبال بانوان هم نگران از دســت رفتن فرصتهاســت. براي هميــن هر چند روز يكبــار تلنگري ميزند؛ مثل اين بــار كه خطاب به رييس و نايب رييس فدراســيون ميگويد: «تقاضا دارم مجوز فيبا را ناديده نگيرند.»

فريده هــادوي ميگويــد: «من يك تقاضــاي شــخصي از محمود مشــحون و فاطمه كرمزاده دارم كه بهعنوان مسووالن ارشد فدراسيون مجوز فيبا را ناديده نگيرند و بــراي برگــزاري يك مســابقه نهچندان ســنگين كه هم از رسميت برخوردار باشد و هــم جديت بااليي داشــته باشــد بايد برنامهريزي كنند.»

او وقتي با پرسشــي درباره برنامههاي تيم ملي بانوان مواجه ميشود، بر ضرورت ميــدان ديــدن مربيــان اشــاره ميكند: «برنامههــاي فنــي مــا تابــع برنامههاي ساختاري فدراسيون اســت اما از نظر من بهعنوان يك مربي بايد به اين شــكل باشد كه ابتدا مربيان ما كه قرار است در تيم ملي فعاليت كنند، در ميادين بينالمللي حضور مقدماتي داشــته باشــند تا ازكــم و كيف تيمهاي موجود، سطح بازيها، توانمنديها و تاكتيكها مطلع شوند. سپس اين دانش و آگاهــي را براي برگزاري اردو مدنظر قرار دهند تا بازيكنان با نگاه جديد مربيانشــان تمرينات خود را آغاز كنند. از طرفي تقويم فيبا بايد توســط مســووالن فدراسيون و همچنيــن مربيان تحليل شــود و بهترين مســابقاتي كــه ميتوانيــم بــراي اولين حضورمان انتخاب كنيم مشخص شود. بايد تواناييهاي خود را به فدراســيون جهاني نشــان بدهيم تا مطمئن شوند مجوز تاييد حجاب بهدرستي صادر شده است.»

هــادوي با بيــان اينكه هنــوز وضع موجودمــان را در ميادين بينالمللي محك نزدهايــم، دربــاره احتمال حضــور مربي خارجــي در تيــم ملي اينطــور اظهارنظر ميكنــد: «قــدم اول تحليل و ارزشــيابي وضع موجود مربيان و بازيكنان در ســطح بينالمللي اســت. اگر به اين نتيجه برسيم كــه نميتوانيم با ســرمايههاي موجود در ميادين حضور داشته باشيم، مربي خارجي جذب ميكنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.