مجللي:‌خودم‌مدال‌را‌از‌گردنم‌بيرون‌آوردم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مليپوش كانوي ايــران ميگويد با وجود اينكه نيم متر از حريفانم در فينال كاپ جهانــي جلو بودم، با اشــتباهي كه داشتم مدال را از دست دادم.

عــادل مجللي دربــاره نتايجش در كاپهاي جهاني مجارســتان و صربستان ميگويــد: «بعــد از المپيك اســتراحت كوتاهي داشــتم و پــس از آن تمريناتم را شــروع كردم. در اين مدت نســبت به ســالهاي قبل آرامتر تمرينات را پيگيري ميكردم، چرا كه در 3 ســال گذشــته با فشار زيادي تمرين ميكردم.»

او ادامــه ميدهــد: «در ايــن مدت تمرينات بدنســازي خوبي داشــتم. براي حضور در كاپهاي جهاني با آمادگي 80 درصد حضور داشــتم و تالش ما اين بود كه در جريان مسابقه قرار بگيريم.»

مليپوش كانوي ايران كه با اختالف بســيار كم مــدال را از دســت داده بود ميگويد: «در مجارستان با اختالف صدم ثانيه از نفر اول ششم شدم. در صربستان بهتر بــودم، چون تمرينات بدنســازي را قطع كرده و در جريان مســابقه بودم. در مرحله مقدماتي و نيمهنهايي نيز تايمهاي خوبي داشتم.»

مجللــي در ادامــه صحبتهايش از تصــور مدال طال ميگويــد: «وقتي خط پايان را قطع كردم خوشحال بودم و همه به من تبريك ميگفتند كه در فينال كاپ جهاني اول شــدهام. وقتي استارت زدم از اول تــا آخر از همه نيممتــر جلو بودم. با خودم فكر ميكردم يك متر ديگر تا خط پايان باقي مانده، به همين دليل وقتي از خط عبور كردم خوشــحال بودم كه اول شدهام و حريفان همه نيم ثانيه بعد از من رســيدند در حالي كه اشتباه از من بود و اگر زودتر پارو را بــاال ميبردم اين اتفاق رخ نمــيداد. من خودم مدال را از گردنم بيرون آوردم.»

او ادامه ميدهد: «وقتي ديدم چهارم شــدهام تعجب كــردم. بــه همين دليل اعتراض كرديم اما متوجه شدم اشتباه از من بوده اســت. براي اولين بار بود چنين اتفاقي رخ ميداد اما حاال تمام شده و اين يك تجربه براي من بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.