ناكامي‌ايران ‌يها‌در‌ورود‌به‌فينال

جامجهاني تيراندازي آذربایجان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

نمايندگان كشــورمان در جامجهاني تيراندازي آذربايجان از صعود به فينال تپانچــه مردان باز ماندند. در دومين روز از مســابقات جام جهاني تيراندازي آذربايجان و در مرحله نيمهنهايي رشــته تپانچه 50 متر مردان، وحيد گل خندان با امتياز ۱55 در رده بيست و دوم جهان ايســتاد، مهدي تندري با امتياز 540 در رده ســي و ششم و محمد تاجديني در جايگاه پنجاه و يكم قرار گرفتند و از صعود به فينال باز ماندند. در اين رشــته كشورهاي، اوكراين دو ورزشــكار، كره جنوبــي، تركيه، صربستان دو ورزشكار، آلمان و اسلواكي وارد فينال شدند.

همچنين در ادامه مسابقات تيراندازي جام جهاني نمايندگان كشــورمان در رشته تپانچه 5۲ متــر بانوان از صعود به فينال باز ماندند. در دومين روز از مســابقات تيراندازي جام جهانــي آذربايجان، در پايان مرحله ســرعت و دقت بخش تپانچه 5۲ متر الهه رستميان توانست با كسب امتياز مجموع 573 در مكان بيست و هفتم جهان قرار گيرد و گلنوش سبقتاللهي بــا امتياز 586 و لعيا محمدي با امتياز۹35 در مكانهاي ســي و هشــتم و پنجاهم قرار گرفتند.

چين با ســه ورزشكار، روسيه، اتريش، قزاقستان، كره جنوبي و لهستان با يك تيرانداز توانستند به فينال اين رشته راه يابند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.