انتقال‌مل ‌يپوشان‌رويينگ‌از‌نقده‌به‌تهران

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اردوي تيــم ملي رويينگ مردان از سد حســنلو به درياچه آزادي منتقل شــد. اردوي تيم ملــي رويينگ مردان بعد از مشــكالت در سد مريوان به سد حســنلو نقده منتقل شــد و پاروزنان در آنجــا تمريناتشــان را ادامــه دادند اما با نظر جيوگانيــك مربي رومانيايي رويينــگ ايران اين تيم نيــز به تهران منتقل شــد تا تمريناتش را در درياچه آزادي دنبــال كند. با حضور تيم مردان رويينــگ فعال تمام تيمهــاي ملي زير نظــر مربي رومانيايي كارشــان را ادامه ميدهند تا شرايط اردوي مناسب مهيا شــود و تيمها به محل تمريني منتقل شــوند. گفته شده كه جيوگانيك با سد شــهر چاي اروميه موافق است و منتظر مانده تا شرايط اســكان مليپوشان در آنجا مهيا شــود و ســپس كل تيمها را به ســد اين شهر ببرد. با توجه به اينكه جيوگانيك بايد بر هــر دو تيم بانوان و مردان نظارت داشته باشد، بايد شرايطي فراهم شــود كه اين دو تيم در شرايط مشابهي تمرين كنند. البته شرايط اردو در خــارج از تهران و دردســرهايي كه تيم مردان متحمل شد، دليل ديگر اين تصميم بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.