قسط‌بندي‌بدهي‌081‌هزار‌دالري‌شطرنج

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

برگزاري مســابقات شطرنج قهرماني زنــان جهــان در تهران اگرچــه موفقيت بزرگي در تاريــخ ورزش ايران و بخصوص در بخش بانوان بود اما شطرنج ايران را به خاطر مســائل مالي و بدهي به فدراسيون جهاني با حاشــيههاي زيادي همراه كرد و حتي تا پاي تعليق فدراســيون كشورمان هم پيش رفت. پرداخت نشدن هزينههاي جانبي اصليترين حاشيه اين بازيها بود. مجموع اين هزينههــا 08۱ هزار دالر بود كه بايد توسط فدراســيون شطرنج ايران بهعنوان ميزبان مسابقات تامين ميشد و در اختيار فيده قــرار ميگرفت. اين مبلغ بايــد خيلي وقت پيش از ايــن در اختيار فيده قرار ميگرفت اما تعلل و كوتاهي در تامين آن، فدراسيون ايران را تا پاي تعليق پيش برد كه البته با وساطت نايب رييس ايراني فيده، اين موضوع ختم به خير شد اما تسويه حساب بدهي 08۱ هزار دالري به قوت خود باقي است.

طبق توافق انجام شــده، فدراسيون جهاني شطرنج دوماه به ايران فرصت داده تــا بدهي باقي مانده را تســويه كند. قرار اســت مبلغ اين بدهي طي ســه مرحله و سه قسط 60 هزار دالري به حساب فيده واريز شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.