يکدنيازمان واميدفراروی برادرانعالميان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

در جديدتريــن جــدول ردهبنــدی پينگپنگبازان برتر جهــان كه هفته پيش توســط فدراســيون بينالمللی اين ورزش انتشــار يافت، نوشــاد عالميان مــرد اول اين ورزش در ايران طی هفت، هشــت ســال اخير كــه بچه خطه پــاک مازندران اســت، بــا 7 پله ارتقا نســبت به جدول ماه قبلــی در رده 79 دنيا نشســته و اين در حالی اســت كه او به شــدت اميدوار اســت به طــور كامل به روزهای خوش گذشــتهاش برگــردد و حتی از آن هــم فراتر برود و بــه يكــی از 30 مرد اول اين رشــته تبديل شــود كه اگر ايــن امر صورت پذيــرد، يک كار تاريخــی خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.