ضربه‌آخر‌كاستا‌

مهاجم دردسرساز چلسي با فاش كردن پيامك كونته، احتماال به تيمش ميليونها پوند ضرر زده است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ - دومنيك فيفيلد ‪DoMInIC FIfiELD‬

تصميم ديهگو كاستا، مهاجم چلسي بــراي فاش كردن محتــواي پيامهايي كه مربــياش آنتونيو كونتــه در پايان فصل برايش فرستاده اســت – پيامهايي كه در آنها مربــي ايتاليايي چلســي تأييد كرده مهاجم اســپانيايي جايــي در برنامههاي او نــدارد – ممكن اســت منجــر به ضرر چندين ميليون پوندي قهرمان فصل اخير ليگ برتر شــود چون حــاال تيمهايي كه خواهان جذب كاســتا بودند ميدانند كه مهاجم ســابق اتلتيكو مادريد آيندهاي در استمفوردبريج نخواهد داشت.

كاســتا كه اين روزها در اردوي تيم ملي اســپانيا به ســر ميبرد، در موفقيت بزرگي كه تيمش با فتح ليگ برتر كســب كرد، نقش مهمي داشت اما به نظر ميرسد كه شــمارش معكوس بــراي خروجش از جمع آبيپوشــان لندن آغاز شده است. او گفته كه بايد راه خروجي از استمفوردبريج را پيدا كنــد چرا كه رابطــهاش با كونته وضعيــت جالبي نــدارد و اختالفات ميان آنها فراتر از حدي اســت كــه بتوان آن را ترميم كرد.

با اين حال چلســي بــه مهاجم 28 ســالهاش اعالم كرده است كه به او اجازه نخواهد داد براي خروجــش از اين تيم با تيمي ديگر وارد مذاكره شود و خود باشگاه مديريت امور مربوط به خروج اين بازيكن مليپوش را كه دو ســال ديگر با آبيهاي لندن قرارداد دارد برعهده خواهد گرفت.

چلسي در ابتدا اميدوار بود كه كاستا را در ازاي 76 ميليون پوند به تيم تيانجين كوانجيان چين بفروشــد اما شــانس اين باشــگاه براي كســب چنين رقم هنگفتي كه ميتوانســت صرف خريد روملو لوكاكو از اورتون شود حاال به ميزان قابل توجهي كاهــش پيدا كــرده اســت و دليلش هم اعترافات اين بازيكن اسپانيايي به رسانهها بعد از تســاوي تيم ملي كشــورش برابر كلمبيا در بازي چهارشنبه شب بود. كاستا اعتراف كرد كه رابطهاش با كونته در فصلي كه گذشته تيره و تار شده است و بعد هم از محتــواي پيامهايي كــه ميان آنها رد و بدل شده بود پرده برداشت.

كاســتا گفت: «من ميخواهم صادق باشــم. يك روز كونته به مــن پيام داد و گفت كه براي فصل آينده نميخواهد روي من حســاب كند. پس من بايد راهي براي ترك تيم پيدا كنم.»

اين واقعيت كه كاستا فاش كرد به او گفته شــده كه او ميتواند چلسي را ترك كند، ممكن اســت موضع باشــگاه را در تعامل با مشــتريانش تضعيف كند. كاستا در صورتي كه فروخته شود، حتي ميتواند از باشگاه پاداش وفادارياش را طلب كند چرا كه او رســما از باشگاه نخواسته كه او را به تيمي ديگر انتقال دهد و در واقع اين باشــگاه بوده اســت كه به او گفته به فكر رفتن به تيمي ديگر باشد.

از قرار معلوم كونتــه پيش از اين در پيامي، به جزييات انتظاراتي كه از كاســتا از نظر تمرينات آمادگي جسماني در طول تابستان دارد، اشــاره كرده و با لحني كه كاســتا به اين پيام پاسخ داده است ظاهراً بايد انتظار ادامــه دار بودن اين ماجرا كه ســايه بزرگي روي آينده مهاجم ســابق اتلتيكو مادريد انداخته اســت را داشــت. رابطه كونته و كاســتا در طول اولين فصل مربيگري ســرمربي ســابق يوونتوس در فوتبال انگليس بارها به تنش كشيده شد. اوليــن بار در اردوي پيش فصل بود زماني كه كاســتا ادعا كرد كمر درد او را از ايفاي نقشي كامل در برنامههاي مربياش محروم كرده است.

پس از آن هم درگيري كاستا با يكي از مربيان بدنساز تيم در روزهاي اوليه پس از ابراز تمايل تيــم تيانجين كوانجيان به جذب او در مــاه ژانويه بر اختالفات ميان طرفين دامن زد.

بعد از آن اتفاقات، كاســتا از تركيب اصلي چلســي براي بازي برابر لسترسيتي كنار گذاشته شد. كونته آن موقع ادعا كرد كه دليلش كمردرد دوباره كاســتا است و ايــن در حالي بود كه او تا پيش از آن تنها بازيكنانــي را براي تركيــب اصلي انتخاب ميكــرد كه تمريناتشــان را كامل انجام ميدادند. كونته نــه آن زمان، نه ماه قبل از آن كه فيلمي از كاســتا منتشر شد كه او را در رختكن چلســي در حال نوشيدن مشــروبات الكلي نشان ميداد، ترجيح داد كه به صورت علني از كاستا انتقاد نكند اما در هر دو مــورد تأكيد كرد كه به او اجازه نخواهد داد روي روند پيشــروي چلسي به سوي عنوان قهرماني ليگ برتر تأثير منفي بگذارد. اكنون اما به نظر ميرسد كه وقت جدايي كاستا و كونته فرا رسيده است.

اتلتيكــو مادريد گزينــه ارجح او بود كه با پابرجا ماندن محروميتش از ســوي دادگاه حكميــت در ورزش اين جابهجايي را منتفي كرده است.

كاســتا گفته اســت كه نميتواند تا ژانويه بــراي پايان محروميت تيم ســابق صبر كند. حاال از تمايل ميالن براي خريد كاســتا خبرهايي به گوش ميرسد. به هر حال اينطور كه به نظر ميرســد چلســي بايد خود را براي ضرري هنگفت در فروش مهاجم دردسرسازش آماده كند. منبع: گاردين

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.