هري كين: برابر اسكاتلند هتتريك ميكنم

اميد اول انگليس بعد از مصدوميت جيمي واردي

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

هــري كين احتمــاال مهاجم اول تيم ملي انگليس در ديدار امشــب با اسكاتلند خواهد بود. مهاجم تاتنهــام از مهرماه كه گرت ســاوت گيت مربي «ســه شير» شد براي اين تيم بازي نكــرد اما در اين بازي از مقدماتــي جام جهاني كــه برابر تيمي ديگر از بريتانيا و به ميزباني همپدن پارك گالســكو برگزار ميشــود، در راس خط حمله قرار ميگيرد. ســاوت گيت به دليل مصدوميتهاي مچ پا نتوانسته بود از گلزن اسپرز استفاده كند اما ساوت گيت كه كين را كاپيتان آينده انگليس ميداند، همواره او را در برنامههاي خود داشته.

شــانس كيــن بــراي قرارگرفتن در تركيب اصلي مقابل اســكاتلند چهارشنبه بيشــتر شــد وقتي جيمي واردي به دليل مصدوميت ران اردوي انگليس را ترك كرد. مهاجم لسترسيتي در جريان تمرين دچار مصدوميت شــده بود و آنطور كه گفتهاند احتياطا او را مرخص كردهاند تا پزشــكان باشگاه لستر به وضعيتش رسيدگي كنند. او همچنين در بازي سهشنبه آينده مقابل فرانسه در پاريس هم غايب خواهد بود.

كين آماده اســت كه آمار گلزنياش براي انگليس را بهبود بخشــد بعد از آنكه بــراي دومين فصل متوالــي جايزه كفش طالي ليــگ برتر را گرفــت. او كه جايزه بهتريــن بازيكن از نگاه هواداران را به خود اختصــاص داد، در 10 بازي آخر ليگ برتر 15 گل زد اما بيش از يك ســال است كه نتوانسته براي تيم ملي كشورش گل بزند.

اين بازيكن 23 ســاله كه در 17 بازي ملي خود 5 گل زده، گفت: «شما بهعنوان يك مهاجم هميشه زير ذره بين هستيد و مردم همواره از شــما گل ميخواهند. در حــال حاضر اعتماد به نفــس خوبي دارم. مدتي اســت كه به خاطر مصدوميت براي انگليس بازي نكردهام و حاال هيجان زدهام كه دوباره بازي كنم و گل بزنم. در فوتبال باشگاهي شما هميشــه ريتم داريد اما در تيم ملي اينطور نيســت. االن همتيميها را ميبينيد و تا مدت زيادي در كنارشــان نيســتيد و اين چيزي اســت كــه من به آن عــادت كرده ام. پنــج گل در 17 بازي وحشــتناك نيســت اما اگر بتوانم مقابل اســكاتلند هتتريك كنم و در بازي بعدي هم گل بزنــم، آمارم خيلي بد نخواهد بود. من واقعا به دنبال ركوردها نيستم اما وقتي به بازيكنان گذشته نگاه ميكنم كه چقدر عالي بودند، دوست دارم پيشرفت كنم. آلن شيرر براي تيم ملي و باشگاهي عالي بود و نگاه كردن به اين بازيكنان ميتواند به من كمك كند.»

ماركوس راشــفورد 19 ساله هم كه تا 18 ماه پيش كمتر كسي او را ميشناخت حاال بــه خاطر بازيهــاي خوبي كه براي منچستريونايتد انجام داده، عضو ثابت تيم ملي انگليس شــده هر چنــد خودش باور ندارد خيلي زود به اين تيم رســيده:«فكر نميكنم سرعت پيشرفت من بيش از حد بــوده، بازيهاي خوب زيادي انجام دادم و البته انگليس و منچستر به من نگاه مثبتي داشتند. از مربي تيم متشكرم كه اجازه داد با تيم بزرگساالن باشم و به پيشرفتم ادامه دهم، فكر ميكنم هر دوي ما از يك زاويه به اين موضوع نگاه ميكنيم.»

انگليــس با چهار امتيــاز اختالف در صدر گروه F اســت و در مــاه نوامبر در ويمبلي با ســه گل حريف ســنتي خود را شكست داده.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.