ويلموتس:‌به‌خاطر‌تيوته‌برنده‌مي‌شويم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

مــارك ويلموتس مربي تيم ملي ســاحل عاج گفت اين تيــم بايد در بازي امشــب برابر گينــه به پيروزي برسد تا به شــيخ تيوته اداي احترام كند. اين بازيكن ســابق ساحل عاج دوشنبه گذشــته در جريان تمرين با تيم دســته دومي بيجينگ انترپرايزز در ليگ چين جان خود را از دســت داد.

مربي بلژيكي فيلها در آســتانه اين ديــدار كه نخســتين بــازي از مقدماتي جــام ملتهــاي آفريقاي 2019 است، گفت:«بايد اين بازي را ببريم، راه ديگري نداريم، اميدوارم به خاطر او اين بازي را ببريم. وقتي شما يكي از خودتان را از دست ميدهيد، خيلي خيلي تلخ است.

بــراي انجــام ايــن بــازي بــه بواكه(دومين شهر بزرگ ساحل عاج) ميرويم و بعد با خانواده تيوته ديدار ميكنيم. اتفاق دردناكي بوده اما بايد از نظر ذهني قوي باشيم. ما در فوتبال فشــار زيادي را متحمل ميشويم اما االن به خاطر مرگ او ناراحتيم.»

تيوته يكي از اعضاي ساحل عاج بود كه در سال 2015 به 23 سال بي جامي اين تيم پايان داد و توانســت قهرماني قاره ســياه را به دست آورد. او در ماه فوريه بعد از 7 ســال بازي در تيم نيوكاسل به ليگ چين رفت.

جســد او دوشــنبه به كشورش بازگردانــده ميشــود و فدراســيون فوتبال ســاحل عاج مراسم يادبودي براي او كه در جــام جهاني 2010 و 2014 براي كشــورش بازي كرده و 52 ديدار ملي را در كارنامه داشــته، ترتيب خواهد داد.

سي و دومين دوره جام ملتهاي آفريقــا قرار اســت در ژانويه و فوريه 2019 در كامرون برگزار شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.