تمرين‌سبك‌آلمان‌قبل‌از‌بازي‌آسان‌ ‌با‌سن‌مارينو

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

يواخيــم لوو مربي تيم ملي آلمان پنجشــنبه و در آستانه ديدار امشب با سن مارينو، تمرين سبكي براي تيمش در نظر گرفت. اين بازي در اســتاديوم مكس مورلوك نورنبرگ برگزار ميشود و جلسه تمرين پنجشنبه مدافع عنوان قهرماني جهان در هرتسوگن آوراخ در جنوب آلمان برگزار شــد. در تصويري كه منتشــر شد اين مربي 57 ساله در حال اشــتراك يك جوك با امره جان، هافبك ليورپول بود.

آلمــان كــه در حــال حاضر با كســب امتيازات كامل در صدر جدول گروه C مقدماتــي جام جهاني 2018 روســيه قــرار دارد با تيمــي روبهرو ميشود كه هر پنج بازي قبلي خود را باخته و در اين ديدارها 23 گل خورده و يك گل زده.

اين بازي بعــد از ديدار تداركاتي سهشنبه برابر دانمارك برگزار ميشود در مسابقهاي كه به نظر ميرسيد تيم ميزبان با گل كريســتين اريكسن در مســير پيروزي است اما گل ديرهنگام جاشــوا كيميش اجازه نداد ژرمنها با شكســت از زمين خارج شوند. در آن بازي آلمان با تغييرات بسيار به ميدان رفت و شــش نفر براي نخستين بار در تركيــب اين تيم قــرار گرفتند ضمن اينكه تنها يك جلســه تمرين پيش از آن ديدار برگزار شــد. آن بازي يادآور فينــال جــام ملتهاي اروپاي ســال 1992 بود كــه دانماركيها در كمال شــگفتي 2 بر صفر آلمــان را بردند و قهرمان شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.