فورستر: ميخواهم جاي جو هارت را بگيرم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

فريــزر فورســتر ميخواهد با كنار زدن جــو هارت مرد شــماره يك تیم ملي انگلیس شــود. دروازهبان ســاوتهمپتون يکي از چهار گلري اســت كه در بازي امشــب برابر اســکاتلند و همچنین ديدار دوســتانه سهشــنبه با فرانسه در تیم گرت ســاوت گیت حضور دارد. هــارت احتماال انتخاب اول ســاوت گیت خواهد بــود اما فورســتر ميگويد در آينــده نوبت او ميشــود ضمن اينکه جك باتلند از اســتوك ســیتي و تام هیتون، كاپیتان برنلي رقباي او هســتند. فورســتر گفت:«در حال حاضر چند دروازهبان هســتند كه فعال شــماره يك، جو هارت اســت به خاطر كارهايــي كه در اين فصل كــرده و كارهاي قبلياش بــراي انگلیس. مــن ميخواهم شــماره يك باشــم اما براي ايــن هدف بايد خیلي كار كنــم. بايد هر چه ميتوانم براي ســاوتهمپتون خــوب بازي كنم تا جايي در هواپیماي عازم روســیه داشــته باشــم، اگر اينطور باشــم آن وقت فشــار روي جو اســت كه از من بهتر بازي كند. فصل مهمي در پیش اســت.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.