استقالل اولويت منتظري نيست

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

در حالي كه گفته ميشــود پژمان منتظــري يكــي از خريدهــاي قطعي اســتقالل در فصل هفدهــم خواهد بود اما اين بازيكن براي پيوســتن به جمع آبيها هنوز پاسخ قطعي نداده است. اين مدافع كه سال هاست در ليگ قطر بازي ميكند، در صــدد تداوم حضور خود در ليگ ستارگان اســت و تالش ميكند با يكــي از تيمهاي قطري قرارداد جديدي به امضا برساند.

منتظري حتي براي ماندن در قطر حاضر است با رقمي در حدود 500 هزار دالر هم با تيم جديد قرارداد منعقد كند. اين مدافع ميداند چنانچه به اســتقالل بازگــردد هرگــز نميتوانــد مبلغ قابل توجهي به دســت آورد و از لحاظ مالي دچار ضررهاي بســياري خواهد شد. از اين روست كه منتظري به صورت كامال چراغ خاموش به دنبال عقد قرارداد تازه با يكي از تيمهاي قطري اســت. مدافع سابق باشــگاه االهلي قطر اما به شدت مورد توجه منصوريان اســت و سرمربي اســتقالل عالقه بسياري به حضور او در تركيب فصل آينده تيمش دارد.

بــا توجه بــه اينكه احتمــال دارد رابسون جانواريو از استقالل جدا شود و به كشورش بازگردد، بازگشت منتظري به قلب دفاع اســتقالل ميتواند شرايط را در اين نقطه از زمين به ســود آبيها ســنگين كنــد. البتــه حضورمنتظري ابهامهايي را هم درباره اينكه چه كســي بازوبنــد كاپيتاني را به دســت خواهد بســت به وجود ميآورد اما ظاهرا مدافع استقالل بحثي اين باره نداشته تا عليرضا منصوريــان را بــراي انجــام مذاكرات جديتر ترغيــب كند. با ايــن حال اما واقعيت اين اســت كه استقالل اولويت منتظري نيســت و اين مدافع همچنان تالش ميكند كــه از طريق رايزنيهاي مديربرنامههايــش در ليگ قطر بماند و دســتمزدهاي خوبي بگيرد. منتظري اما در تالش اســت تا ايــن مذاكرات هرگز رســانهاي نشــود تا راه را براي بازگشت خود به اســتقالل باز بگذارد. بدون شك هر چه به روزهاي پاياني نقل و انتقاالت نزديك شــويم تكليف ايــن پرونده هم مشــخص خواهد شــد. اگر تــا آن روز قطريها خواهــان منتظري نبودند او به ايران ميآيد و قراردادش را با اســتقالل منعقد ميكند. اســتقالليها يك جاي خالي براي اين مدافع باز نگه داشــتهاند تــا در روزهاي آتي بتواننــد اين مدافع را به خدمت بگيرنــد. حال بايد ديد كه سرانجام مدافع سابق آبيها با اين باشگاه چه خواهد شد و آيا پژمان به جمع آبيها ملحق ميشود يا خير؟!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.