محروميت برزاي سدي براي لژيونر شدن

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مهاجم جــوان تيم اســتقالل از يــك تيم يوناني پيشــنهاد بازي دارد و احتمال اينكه بــه جرگه لژيونرهاي كشورمان اضافه شود زياداست. بهنام برزاي كاپيتان سابق تيم اميد كه فصل نسبتا موفقي را با آبي پوشان پشت سر گذاشت، مورد توجه تيم پانيونيوس از كشور يونان قرار گرفته است و احتمال اينكه اين بازيكن بــه اين تيم انتقال پيدا كند زياد است. قرارداد برزاي در پايان فصل گذشــته با آبي پوشان به اتمام رسيد و در خصوص ادامه حضور برزاي در استقالل نيز صحبتهاي ضد و نقيضي به گوش ميرسيد.

كاپيتان سابق تيم اميد كه بعد از اتمام فصل به ارمنستان سفر كرده بود، به زودي مذاكراتش را به صورت رسمي با اين باشگاه يوناني آغاز ميكند و در صورت حصــول توافق وي براي فصل آينده به جرگه لژيونرهاي فوتبال ايران اضافه ميشــود. البته اينطور كه گفته ميشــود اين بازيكن براي پيوستن به تيم يوناني يك مشــكل دارد. يكي از رسانههاي يوناني ديروز از حضور بهنام برزاي در ليگ اين كشــور خبر داد و مدعي شــد بازيكن جوان اســتقالل فصل آينده در ليگ يونان بازي خواهد كــرد. اين در حالي اســت كه به نظر ميرسد مدير برنامه سابق اين بازيكن كه از او شكايت كرده شايد اجازه اين انتقال را ندهد. برزاي به دليل شكايت او از بازي كردن در ليگ محروم است و همين مســاله ميتواند سدي شود براي رفتن اين بازيكن به كشور يونان. مدير برنامههاي ســابق ايــن بازيكن كــه از مدتها پيش از وي شــكايت كرده اســت، در اين ارتباط ميگويد: «مــن از برزاي بــه دليــل پرداخت نكردن حق و حقوقم شــكايت كردم و تــا زماني كه رضايت مــن را جلب نكند نميتواند بــا هيچ تيمي قرارداد امضا كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.