افتخاري: اخبار خوش در راه است

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مديرعامل اســتقالل ميگويد قرارداد قائدي با تيمش ســه ساله خواهد بود. سيد رضــا افتخاري مديرعامل اســتقالل درباره جذب قائدي به تيمــش ميگويد: «حضور مهــدي قائدي در اســتقالل را خوشــامد ميگويم. ايشــان از بازيكنان خوب و پديده ليگ يك بود كه از مدتها قبل مذاكراتمان را براي جذب اين بازيكن آغاز كرده بوديم و اين مذاكرات نهايي شد و با قائدي قرارداد 3 ساله امضا كرديم. اين بازيكن در ليگ يك عملكرد خوب و مطلوبي داشت و باشگاههاي زيادي بــه دنبال جذب او بودند اما با توجه به عالقه قلبي به اســتقالل، حضور در اين باشــگاه را انتخــاب كــرد و اطمينان دارم عملكرد مطلوبي خواهد داشت.»

افتخــاري در پايان ميگويد:«هواداران اســتقالل اطمينــان داشــته باشــند طي روزهاي آينده اخبار خوشي خواهند شنيد. ما با بازيكنــان خوبي در حال مذاكره براي امضــاي قرارداد هســتيم اما تــا زماني كه قطعي نشــود، اعالم نميكنيم. در خصوص قائدي هم همين اتفاق افتــاد، ما از مدتها قبل با اين بازيكن و باشــگاه ايرانجوان در حــال مذاكره بوديم كه پس از توافق نهايي و امضاي قرارداد، آن را اعالم كرديم. ضمن اينكه باشــگاه استقالل با باشــگاه سازنده ايرانجــوان هم توافقنامــه خواهر خواندگي امضا كرد تا هر دو باشــگاه ارتباط بيشتري در زمينههايــي مثــل نقــل و انتقــاالت، اردوهــاي داخلــي و خارجــي ...و بــا هم داشته باشند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.