قرباني:زمانيازباختهاياستقاللخوشحالميشود

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

پيروز قرباني بهعنوان يكي از پيشكســوتان اســتقالل از نوع رفتار حســن زماني عضو هيات مديره اســتقالل ناراحت اســت. قرباني در اين زمينه ميگويــد: «بهعنوان يــك فوتبالي براي خودم متاسفم كه امثال آقاي زماني وارد مديريت فوتبال شدند. ايشــان بايد بدانند كه هر كسي كه به خاطر شغل سياسياش و ارتباطاتش به هيات مديره يك باشــگاه رســيد به صرف عضويت در هيات مديره، فوتبال فهم و صاحب نظر در فوتبال نميشــود. آنچه از زماني به ياد داريم اين اســت كه از اول فصل هر زمان تيم شكست خورده، اين آقا مصاحبه كرده و نمك بيشتر به زخم هواداران پاشيده و هر زمان كه تيم نتيجه ميگرفت ايشان غايب بودند. سوال من از آقاي زماني اين است كه بعد از پيروزي در شهرآورد كجا بوديد؟ چرا بعد از شكست دادن السد صحبتي نداشتيد؟ وقتي تيم نايب قهرمان ليگ برتر شــد شما كجا بوديد؟ چرا هر وقت تيم شكســت ميخورد سر و كله شما در رسانهها پيدا ميشــود؟ به شخص من ثابت شده كه اين آقا از شكســتهاي اســتقالل خوشحال ميشــوند. نه به اين دليل كه استقاللي نيستند بلكه به اين دليل كه شكســتهاي اســتقالل به ايشان امكان مصاحبه كردن و ديده شدن ميدهد چون ايشان مصاحبه را دوست دارند. براي همين از تــك تك ايــن فرصتها اســتفاده ميكند.» مدافع سابق اســتقالل در پايان ميگويد:«من از منصوريان دفاع نميكنم، بلكه از حرمت پيراهن مربي استقالل و از حرمت نيمكت استقالل دفاع ميكنم. منصوريان وارث يك نيمكت گرانقيمت است. او امانتدار بزرگاني است كه پيش از او روي اين نيمكت نشسته بودند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.