چالش براي جذب دفاع راست

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مصدوميتهــاي وريا غفــوري، پا به سن گذاشتن خسرو حيدري و نمايشهاي ضعيف هراير مگويــان، عليرضا منصوريان و اســتقالليها را ناچار بــه تقويت تيم در جناح راســت خط دفاعي كــرده. در حالي كه از دانيال ماهيني بهعنوان گزينه نخست اســتقالل براي به خدمت گيري در پســت دفاع راست ياد ميشــد، مدافع بوشهري با توافق با ســايپا، نارنجي پوش شده و فصل آينده را زير نظر علي دايي توپ خواهد زد.

گرچــه نــام رامين رضاييــان، مدافع جنجالي اسبق پرسپوليس، هنوز در فهرست خريد عليرضا منصوريان به چشم ميخورد، اين بازيكن اولويت نخســت خود را حضور در اروپــا قرار داده و امكان پيوســتنش به استقالل، كم است.

عالوه بر اين، جنجال مجدد و پيوستن به تيم رقيب در ســال منتهي به مسابقات جام جهاني، شايد آخرين خواسته رضاييان تلقي شــده و احتمال آبي پوش شدنش را، كمرنگ كند.

مهدي شيري، شــاگرد اسبق عليرضا منصوريــان در نفت تهران و مدافع راســت فصل گذشــته پيكان، گزينه ديگر استقالل به شــمار ميرود. اين مدافع خوش اخالق و بي حاشــيه، با پايان يافتن مهلت قرارداد خود بــا پيكان، هنوز قــراردادش را تمديد نكرده و در انتظار بررســي ساير پيشنهادها است.

موضوعــي كــه ميتوانــد او را در دســترسترين گزينه موجود براي استقالل گردانــد. آخرين گزينــه عليرضا منصوريان هــم وريا غفوري اســت؛ مدافع مليپوش و بيحاشــيهای كه با آسيبديدگيهاي زياد، تيم را با چالشهايي مواجه ميسازد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.