مظلومي: با خانواده فوتبالیست شهید همدردی میکنیم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

پرويــز مظلومــي از اتفاقات تروريســتي اخير در تهران به شــدت ناراحت اســت. او ميگويد: «وقتي شــنيدم چند نفر انگشتشــمار براي بر هم زدن نظم جامعه ايراني دســت بــه چنين اقدامي زدنــد با خودم گفتم كــه آنها چه فكري پيش خودشــان كردهاند. اين تير و ترقههايي كه آنهــا در تهران در كردند و قصد داشــتند مردم ما را بترســانند نه تنها ايجاد رعب و وحشــت نكرد بلكه جوانان و ملت ايــران را مصممتر كرد. اينكه اين مملكت بدون كوچكترين مشــكل و در حالي كه كشــورهاي منطقه و اقصي نقاط دنيا در حال درگيــري و خونريزي هســتند اداره ميشــود خــودش يك هنــر اســت.» مظلومــي در ادامه حرفهايش چنين ميگويد: «شهادت چند تن از هموطنان عزيــزم را در ابتدا به رهبر معظم انقالب و همچنين ملت شــهيد پرور ايران و خانواده آنها تســليت ميگويم و مطمئن هســتم اين حركت ضد انساني توســط مردم ما بي پاسخ نخواهد ماند. با داشــتن چنين رهبر با بصيرتي مطمئن باشيد كوچكترين هراســي از اين اتفاقات كوچك نخواهيم داشت.» مظلومي در پايان ضمن تسليت به خانواده رضا ثابتي فوتباليســت آباداني در اين حادثه تروريســتي گفت: «اين حادثه متاسفانه يك قرباني فوتبالي هم داشت كه جا دارد به سهم خود به خانواده ثابتي و مردم خوزســتان تسليت بگويم. شــنيدهام كه شهيد ثابتي براي پيگيري برخي امور راهي مجلس شــده بود كه متاسفانه در آن حمالت به شهادت رسيد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.