ابراهیمي براي ماندن شرط دارد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

اينطــور كه گفته ميشــود امروز مشخص ميشود اميد ابراهيمي حاضر به مذاكره براي تمديد قرارداد خواهد بود يا نه.

هافبك مليپوش اســتقالل چكي به تاريخ 02خرداد از باشــگاه استقالل در اختيــار دارد كــه در صــورت نقد شــدن آن براي ادامه همكاري با اين تيم پاي ميز مذاكره با مديران باشگاه مينشيند.

منصوريــان بــه افتخــاري گفته اولويــت ايــن مربــي در فصــل نقل و انتقــاالت تمديــد قرارداد بــا اميد ابراهيمي و كاوه رضايي اســت اما اين دو بازيكــن هر دو يك مشــكل براي تمديد قــرارداد دارند و موضع خود را از همين حاال مشخص كردهاند. كاوه و اميد قصد دارند تا پول فصل پيش خود را نگرفتهانــد با اين تيم قرارداد جديد نبندند. اســتقالل به ايــن دو بازيكن احتياج دارد و شايد براي رضايت آنها مجبور شود توقع مالي اين دو بازيكن را زودتر از بازيكنــان ديگر اجرا كند. منصوريان بــراي فصل آتي قصد دارد تيمی قوي ببنــدد تا در فصل هفدهم يكي از مدعيان قهرماني باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.