قائدی خريد بوشهری استقالل

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

پديــده فصل گذشــته ليگ يك و ســتاره ايرانجوان براي عقــد قرارداد 3 ساله با استقالل به توافق رسيد.

مهدي قائدي كه فصل گذشــته با ســرعت و تكنيك فوقالعادهاش در سن 17 سالگي باعث شد مشتريان زيادي در فوتبال ايران پيدا كند، در نهايت تصميم خود را گرفت و با استقالل قرارداد امضا كرد تا نام خــود را بهعنوان اولين خريد اين تيم ثبت كند.

پنــدار توفيقي دبير هيــات مديره استقالل جلسهاي با مديرعامل ايرانجوان با حضــور خود مهدي قائدي برگزار كرد و در نهايت ايــن بازيكن تصميم گرفت پيراهن آبي اين تيــم را براي فصل بعد برتن كند.

پيش از اين برانكــو ايوانكوويچ هم براي پرسپوليســي كردن مهدي قائدي دست به كار شده بود اما اين بازيكن در نهايت تصميم گرفت با استقالل قرار داد امضا كند. با توجه بــه اينكه قائدي زير هجده سال سن دارد عقد قرارداد او بايد با موافقت پدرش باشد.

بــه همين دليل پــدر او با توفيقي جلســه داشت تا قرارداد ســه ساله اين بازيكن امضا شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.