مصلح از سپیدرود تا دفاع چپ پرسپولیس

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

هرچند باشگاه استقالل با بازيكنان زيادي مشــغول مذاكره اســت اما گفته ميشود آبيها در دومين قدم قصد دارند براي جذب مدافع چپ ســپيدرود رشت اقدام كنند.

اســتقالليها اولين خريــد خود را انجــام دادنــد و گفته ميشــود دومين خريد اين تيم هم شــايان مصلح خواهد بود، بازيكني كه مثل مهدي قائدي فصل فوقالعادهاي را در ليگ يك پشــت سر گذاشــت و حاال قرار است با شروع فصل دوبــاره پيراهن اســتقالل را برتن كند. مصلــح هم يكي از بازيكناني اســت كه مورد توجه پرســپوليس قرار داشت ولي منصوريان قصد دارد با جذب اين بازيكن مشكل تيم خود در پست مدافع چپ را حل كند.

البته گفته ميشود مذاكرات نهايي هم با اين بازيكن انجام شده است و فقط دو طرف بر سر مسائل مالي با هم اختالف دارند كه بايــد در روزهــاي آينده اين مشكل هم حل شــود. شايد در گامهاي بعدي استقالليها به سراغ بازيكنان ليگ برتري هم بروند و مذاكرات خود را با اين بازيكنان نهايي كنند. تبريزي، رضاييان و چندين بازيكــن ديگر مدنظر منصوريان هستند. اســتقالل براي فصل آتي بايد نقاط ضعف خود را برطرف كند و يكي از خطوطي كه به شدت استقالل احساس ضعف ميكند خط دفاعي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.