روشن: آقاي فريبا نگفتم شما نميفهمید

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

پيشكسوت تيم اســتقالل از بهتاش فريبا خواست كه اگر حرفي دارد به خاطر هواداران بزند.

روشن در اين ارتباط ميگويد: «حرف من اين است كه آقايان از مديرعامل گرفته تا سرمربي پس از شكست برابر العين بايد استعفا ميكردند. اگر مردم به خاطر دوست داشتن آقايان راضي به اين كار نميشدند، قضيه فرق ميكرد. نــه قصد جواب دادن به نصرا... عبداللهــي را دارم و نه فريبا را. مرحوم منصور پورحيدري زماني كه قصد داشت سرمربي استقالل شود، رايكوف دو سه سال به او كمك كرد. آقاي فريبا! آقاي عبداللهي! ما نگفتيم شما نميفهميد. پس از شكست استقالل در شهرآورد سال 25، قرار شد كه رايكوف را بردارند اما تماشاگران اســتقالل در نخســتين تمرين پس از آن شكســت مخالفت كرده و حمايتشان را اعالم كردند. پس از شــهرآورد 25، روزي كه رايكوف سر تمرين حاضر شد، استاديوم محل تمرين پر از تماشاگر شده بود. امروز همه بايد به احترام مردم استعفا ميكردند و اگــر هــواداران مخالف بودنــد، دوباره برميگشتند.»

پيشكسوت استقالل در ادامه ميگويد: «وضع مالي عبداللهي و فريبا خوب است و به آنها اين وصلهها نميچسبد كه به خاطر پــول اين حرفها را ميزننــد اما نبايد به خاطر پســت و مقام گــول عوامل ديگر را بخورند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.