تالشبراي ماندندرليگ ستارگان

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

پژمان منتظــري تنها در حالي به اســتقالل بازخواهد گشت كه از لیگ قطر هیچ پیشــنهادي نداشته باشد. در حقیقت اگر قطريها خواهان این مدافع نباشــند او دوباره استقالل را انتخاب خواهد كرد. تصمیمي كه نشان ميدهد اســتقالل هرگز اولویت این مدافع نیست و او همچنان در پي ماندن در لیگ ستارگان قطر است. شاید این نیت پنهان بيارتباط با خلف وعدههاي مکرر مدیران باشــگاه استقالل در پرداخت حقوق بازیکنان حتي ستارهها نباشد وقتي منتظري ميبیند كه باشگاه اســتقالل حتي دستمزد بازیکنان تاثیرگذاري همچون رضایي و ابراهیمي را سر وقــت نميدهد، حق دارد كه همچنان در تالش براي ماندن در لیگي باشــد كه باشــگاههایش حتي یك روز هم حقوق بازیکنان خود را به تعویق نمياندازند...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.