گل محمدي ميماند يا ميرود؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - بهناز میر مطهریان ‪Behnaz Mirmotahharian‬

از وقتي يحيي گل محمدي بهعنوان سرمربي تراكتورسازي انتخاب شده، تنها در ســفري يك روزه به تبريز از امكانات باشگاه بازديد كرده است. بعد هم از تبريز رفته و غيبت طوالني او در تراكتورسازي و تعويقهــاي پي در پــي در زمان آغاز تمرينــات، امروز زمزمههــاي رفتنش را قويتر از قبل ساخته است.

گرچه خيليها داليل مطرح شــدن بحث جدايي گل محمدي را صحبتهاي او در محفلهــاي خصوصي ميدانند كه بارها دربــاره دشــواريهاي پيش بيني نشــده كار در تراكتور در شــرايط فعلي صحبت كرده اســت اما اين گمانه زنيها بعد از اعالم پاســخ اســتعالم فدراسيون جهانــي فوتبال(فيفا) درباره جذب ســه سهميه آزاد، بيشــتر از قبل قوت گرفته است.

واقعيــت ماجــرا از اين قرار اســت كــه پــس از محروميتي كــه فيفا براي تراكتورســازي اعمــال و ايــن تيم را در دوپنجره نقل و انتقاالتي از جذب بازيكن جديد منع كرد، مسووالن باشگاه به دنبال راهي ميگشــتند تا شايد بتوانند بازيكن جديدي بــه تيم خود اضافه كنند. از اين رو فدراســيون فوتبال احتمال ميداد با پايان مهلــت قانوني نقل و انتقاالت ليگ برتر تراكتورسازي بتواند 3 بازيكن آزاد به جمع نفراتش اضافه كند.

بــر ايــن اســاس و در حالــي كه تراكتوريها اميدوار به محقق شدن جذب بازيكــن آزاد بودند، فدراســيون فوتبال نامــهاي را به فيفا ارســال و از آنها بابت جذب 3 بازيكن آزاد استعالم كرد. بعد از مدتي فدراسيون جهاني فوتبال پنج شنبه پاسخ فدراسيون ايران را داد و با جذب 3 بازيكن آزاد توسط تراكتور مخالفت كرد.

روزبه وثــوق احمدي، رييس كميته تعيين وضعيت بازيكنــان فوتبال در اين خصوص گفته اســت: «در استعالمي كه از فيفا گرفتيم مشخص شد تراكتورسازي تا زمان نقــل و انتقاالت بعد هيچ بازيكن جديــدي نميتواند به خدمت بگيرد و به هميــن خاطر جــذب 3 بازيكن آزاد هم منتفي است.»

بر اين اســاس تراكتوريهــا بايد با همين شرايط كار خود را جلو ببرند. اين تيم بازيكن جديدي نميتواند به خدمت بگيرد و جدايي كرار جاســم و لوســيانو ادينيو نيز قطعي شــده است. هرچند كه در اين بين بازيكناني مثل مهدي شريفي و محمد نادري، اعالم كردهاند كه در اين تيم ميمانند و به تراكتورســازي كمك ميكنند اما از ســوي ديگر سعيد آقايي احتماال ديگر جدا شــده تراكتور خواهد بود و با وجود تالش مســووالن باشــگاه براي تمديد قرارداد اخباري و شفيعي اما بعيد است تالشهاي آنها به جايي برسد.

تراكتورســازان همچنيــن در پــي آن هســتند تا بتوانند مجوز بازي ســينا عشــوري را براي ليــگ هفدهم دريافت كنند كه اين امر نيز كمي ســخت شده است. هرچند ظاهراً عشوري مدعي شده كه او نامه فسخ قرارداد را امضا نكرده اما به هرحال فدراســيون به اصرار باشــگاه تراكتورســازي با اســتناد به اينكه خارج شــدن نام اين بازيكن ازفهرست به دليل مشكل پزشكي بوده، بار ديگر درباره او از فيفا استعالم گرفته است كه هنوز پاسخ اين اســتعالم به فدراسيون فوتبال ايران نرسيده است.

آرش نجفي، معاون حقوقي باشــگاه تراكتورســازي با اشــاره به پاسخ قطعي فيفا، تأكيد دارد هيــچ راهي براي تغيير اين رأي وجود ندارد و در اين رابطه تأكيد ميكند: « االن كار از كار گذشته است و هيچ قانون و تبصره ديگري براي ما وجود ندارد كه بتوانيم اين حكم را نقض كنيم. تنها كاري كه االن باشــگاه تراكتورسازي ميتواند انجام دهد اين اســت كه قرارداد بازيكنان ســال قبل را تمديد كند، چون عمال ديگر هيچ راهي براي جذب بازيكن جديــد وجود ندارد.» نجفي با اشــاره به آخرين وضعيت پرونده حقوقي باشــگاه تراكتورســازي، تأكيــد ميكنــد: «خدا را شــكر خيلي از پروندههــا در فيفا حل شدند. پرونده توني اوليويرا و يكي دو نفر ديگر كه بهطور كلي مختومه شــده است و االن فقط سه پرونده باز در فيفا داريم. ديتمار بيكاي و آيان رمسي هم كه با آنها براي پرداخت بدهيهايشــان به صورت قســطي به توافق رســيده بوديم، هنوز نتوانســتهايم با آنها تسويه حساب كنيم، چــون بودجهاي نداريــم. البته االن هيچ خطري باشــگاه تراكتورســازي را تهديد نميكند.»

اين اتفاقــات گويا تأثير خود را روي روند فعاليتهاي تراكتورسازي و تصميم گل محمدي بــراي ادامه همكاري با اين باشگاه را گذاشته است. چرا كه ابتدا قرار بود تمرينات تراكتورســازي از روز دهم خرداد ماه آغاز شــود كه ايــن تاريخ به بيستم خرداد تغيير كرد. حاال هم بعد از اينكه فيفا آب پاكي را روي دست تراكتور ريختــه و اعالم كــرده كــه نميتواند از فرصت جذب سه بازيكن آزادش استفاده كند، بار ديگر با نظــر گل محمدي آغاز تمرينات با تعويق 7 روزه اي، به روز 27 خرداد ماه موكول شده است. باشگاه هم دليلــش را تمايل گل محمــدي به آغاز تمرينات با تيم كاملش بيان كرده است.

بــه هميــن دليــل اســت كــه به نظــر ميرســد گل محمدي بــا جدايي زودهنگامــش از تراكتور پيش از شــروع ليــگ، به يكي از خبرســازترين چهرهها تبديــل شــود. بخصوص كه بــه تازگي دســتيار او هم از باشگاه جدا شده است. مگر اينكــه كادرمديريتي تيــم بتواند با تدابيــري در روزهاي آينــده او را براي ماندن مصمم كند.

اين اتفاقات گويا تأثير خود را روي روند فعاليتهاي تراكتورسازي و تصميم گل محمدي براي ادامه همكاري با اين باشگاه را گذاشته است. چرا كه ابتدا قرار بود تمرينات تراكتورسازي از روز دهم خرداد ماه آغاز شود كه اين تاريخ به بيستم خرداد تغيير كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.