دبيري با نام «هافمن» در ليگ شركت ميكند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

يكــی از ســوژههای اصلی يكی دو هفته اخير فوتســال، بحث فروش امتياز تيم فوتسال دبيری بود كه سر و صدای زيادی بــه پا كرد و پيرو آن مسووالن باشگاه با تمام بازيكنانشان تسويه حســاب كردند تا آنها مشكلی برای انتخاب تيم جديدشــان نداشته باشند. مســووالن باشگاه دبيري پس از پايان ليگ برتر فوتســال سال ۵۹ اعالم كردند كــه قصد ندارند در ليگ برتر سال آينده شــركت كنند. حتي افشــين دبيري در نشست سرپرستان تيمهاي ليگ برتر فوتسال اعالم كرد كه دبيري ديگر در فوتسال تيمداري نخواهد كرد. پس از تماس مهدي تاج با شــهرام دبيري، مالك باشگاه براي متقاعد كردن مســووالن باشگاه براي شــركت در ليگ برتر امســال، جلسه هيأت مديره باشــگاه دبيري تشكيل شــد. فرزين دبيري قائم مقام باشگاه دبيري ميگويد: «ازهفت نفر حاضر در نشست، دو نفر موافق شركت در ليگ فوتســال بودند، رأي يك نفر ممتنع بود و چهار نفر هــم مخالف بودند اما دكتر شــهرام دبيري گفت كه با توجه به صحبتهاي مهدي تاج با او، ما اين كار را بــه نحوي ديگر انجام ميدهيم. آقاي تاج قول مســاعدت داده اســت كه مشــكالت ما در كميته فوتسال را بررسي كند و يكي از داليل پذيرفتن ما براي شركت در ليگ برتر، قول تاج بود. تفاهمنامهاي با شــركت هافمن امضا كرديم و قرار است مديريت تيم را ما بر عهده داشــته باشــيم اما نام تيم به احتمال خيلي زياد، «هافمن» خواهد شــد. سال گذشته اين شركت حامي مالي ما بود و قرار است امسال بيشتر به ما كمك كند.»

تصميم مســووالن باشگاه دبيري براي حاضر نشــدن در ليــگ اما در شرايطي اســت كه بيشــتربازيكنان اين تيم تســويه حســاب كرده بودند كه حاال افشــين دبيــري مديرعامل باشــگاه از بازگشــت آنهــا ميگويد: «كليه بازيكنان ما برميگردند و طبق توافقاتي كه با مديريت باشــگاه مس سونگون داشــتيم، از اول قرار بود كه در صورت حضور مجــدد تيم دبيري تبريز در ليگ برتر بازيكنان ما را آزاد كنند. وضعيت سرمربي اين تيم شنبه در جلسه هيأت مديره باشگاه مشخص و تمرينات خود را آغاز ميكنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.