باشگاه مس سونگون: جدايي بازيكنان دبيري ضربه فني بزرگي به مس ميزند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

باشگاه مس سونگون بيانيهاي در مورد تيمداري دبيري در ليگ برتر و بحث بازگشت بازيكنان اين تيم از مس به دبيري صادر كرد. اين باشــگاه در بخشــي از اين بيانيه تأكيد ميكند: «باشــگاه مس سونگون ورزقان قبل از هرچيز، اتفاق مبارك بازگشت تيم دبيري تبريز به مسابقات ليگ برتر را به هواداران و جامعه ورزش تبريز تبريك ميگويد در ادامه اما پيرو مصاحبه جناب آقاي افشين دبيري مدير محترم باشگاه دبيري تبريز درباره سه بازيكنــي كه در فصل نقل و انتقاالت، از اين باشگاه به مس سونگون پيوستند، نكاتي را به عرض ميرسانيم. نخست اينكه پس از تاكيد ايشــان بر عدم تيمداري و ضــرورت اتحاد ميان دو باشگاه، اين ســه بازيكن با جدايي از دبيري و اخذ رضايتنامه رســمي به مس پيوســتند. در ادامه اينكه حدود سه هفته از حضور اين بازيكنان در تمرينات آمادهسازي مس ميگذرد و بخشــي از استراتژي باشگاه بر اســاس جذب اين بازيكنــان پايه ريزي شــده و اعالم ناگهاني باشــگاه دبيري براي تيمداري مجدد ضربه فني بزرگي به باشگاه ما محســوب ميشود. لذا غير از حقي كه در اين زمينه به باشــگاه مربوط ميشــود، نظر كادرفنــي و بازيكنان ذينفع هم بايد در نظر گرفته شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.