جعفري: اميدوارم شمسايي را پشيمان نكنم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بهــروز جعفري كــه بــه تازگي به تيم تأسيســات دريايي پيوســته، درباره وضعيــت آمادگــي و تمرينــات اين تيم ميگويد: «تمرينات پرفشــاري را پشــت سر ميگذاريم. كارهاي بدنسازي به اتمام رسيده و وارد تمرينات توپي و كار با توپ شدهايم و انشاءا... قدرت واقعي تاسيسات را در بازيها نشــان خواهيم داد. امسال تيم خوبي بسته شده و به علت اينكه اين تيم پارسال هم خوب نتيجه نگرفته است بازيكنان جوان و مليپوش در كنار هم با انگيزه باال و سخت در حال تمرين كردن هستند.»

چرا جعفري تأسيسات را براي بازي در فصل آينده انتخاب كرده اســت؟ اين ســوالي است كه اين روزها ذهن خيليها را به خود مشــغول كرده است. سوالي كه او در پاســخ به آن تأكيد ميكند: « قطعا آرزوي هر بازيكني است كه در كنار آقاي شمســايي بازي كند. زماني كه از طرف آقاي شمســايي به من پيشــنهاد شــد، بدون درنگ و فكر كــردن قبول كردم و تمام تالشــم را ميكنم تا از انتخابي كه كردهاند، پشيمان نشوند.»

جعفــري چند تيــم را مدعي اصلي قهرماني بــراي فصل آينده ميداند. او در همين راســتا ميگويد: «تيمهاي گيتي پســند اصفهــان و مس ســونگون قطعا براي قهرماني بسته شدهاند و شانسهاي اول قهرماني هســتند ولي ما هم با وجود بازيكناني مثل جواد اصغري مقدم، مهدي جاويد، مجيد رييســي، مصطفي نظري و خود آقاي شمسايي قطعا اميد به قهرماني داريم ولي چراغ خاموش حركت ميكنيم و فعال تمركزمان روي كار خودمان هست و سخت در حال تمرين كردن هستيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.