فالح، مربي تيم فوتسال واموس اندونزي شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اين روزها كه اوضاع ليگ فوتسال ايران از هميشــه آشــفتهتر است و تيمهاي ريشــه دار و مطرح فوتسال از ليــگ كنارهگيري كرده اند، هرروز خبرهايي درباره پيوســتن مربيان و بازيكنان فوتسال به تيمهاي خارجي شنيده ميشــود. گويا اهالي فوتسال كه از حمايت اين رشــته ورزشي در داخل كشــور مأيوس شده اند، راهي ساير كشــورها شــدهاند. در همين راســتا رضا فالح مربي جوان ايراني بهعنوان مربي تيم فوتســال واموس اندونزي انتخاب شده است.

او قرار است اين تيم را در مسابقات باشگاههاي آســيا همراهي كند. تيم واموس اين فصل در رقابتهاي جام باشگاههاي آســيا با تيمهاي الريان قطر و نفت عراق همگروه اســت. بر همين اســاس علــي عابدين بازيكن فصــل پيش گيتي پســند كه با تيم واموس اندونزي عنوان قهرماني ليگ اين كشور را كسب كرد، قرارداد خود را بــا واموس تمديد كــرد. بايد ديد اين تيم اندونزيايي با مربي و بازيكن ايرانياش ميتواند نتايج قابل قبولي در جام باشــگاههاي آسيا كسب كند يا نه؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.