جذب3 بازيكنآزاد هممنتفيشد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مشكالت مربوط به محروميت تراكتورســازي از حضور در پنجره نقل و انتقاالتي، خيلي عميقتر از آن بوده كه يحيي گل محمدي تصورش را ميكرده اســت. اميد به تمديد قرارداد بازيكنان حاضر در تيم و مهمتر از آن فرصت جذب سه بازيكن آزاد بعد از پايان نقل و انتقاالت بود كه ميتوانســت گل محمدي را به آينده با تراكتورســازي اميدوار كند. با اين حال اما تعويقهاي پي در پي در زمــان آغاز تمرينات و غيبتهاي طوالنــي گل محمدي در تبريز به زمزمههايي درباره جدايي زودهنــگام او از اين تيم دامن زده اســت. بخصوص حاال كه جذب اين سه بازيكن منتفي شــده و تضميني براي ماندن اين بازيكنان بخصوص دروازهبان تيم نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.