5 بازگشت تاريخي دنياي فوتبال

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

در شرايطي كه روملو لوكاكو اصليترين گزينه چلسي براي خريد در فصل نقل و انتقاالت اســت، اين بازيكن ميتواند يكي ديگر از بازيكناني باشد كه با مبلغي هنگفت به تيم ســابقش بازگشته. او 3 سال پيش از چلسي جدا شــد و در ازاي 28 ميليون پوند به اورتون رفت و حاال با اينكه 2 ســال از قراردادش مانده، انتظار ميرود با رقمي بيشــتر به چلســي بازگردد. او اما اوليــن بازيكني نخواهد بود كه تيمش را تــرك كرده و بعد در ازاي رقمي بيشــتر به تيمش بازگشته است چرا كه 5 بازيكن ديگر هم چنين شرايطي را پيش از او تجربه كردهاند. پل پوگبا- منچســتريونايتد؛ پوگبا كه از منچستريونايتد به يوونتوس رفته بود، تابســتان گذشــته در ازاي 89 ميليون پوند دوباره به اين باشگاه بازگشت و ركورد نقل و انتقاالت را هم جابهجا كرد. حال آنكه 4 سال پيش از آن بهعنوان بازيكن آزاد از منچستريونايتد به يووه رفته بود. سسك فابرگاس- بارسلونا؛ فابرگاس در سنين جواني از تيمش جدا شد و چند سال بعد براي بازگرداندنش دهها ميليون پرداخت كردند. فابرگاس در سال 2003 وقتي 16 ساله بود از بارسلونا به آرسنال رفت و 8 سال در لندن ماند و بعد در ازاي 24/5 ميليون پوند به نوكمپ بازگشت. 3 سال در بارسلونا ماند و بعد آبي و اناريها در ازاي 30 ميليون پوند او را به چلسي فروختند. نمانيا ماتيچ- چلسي؛ ماتيچ وقتي بازيكني معمولي بود، چلسي را ترك كرد و وقتي رشد زيادي كرد، بازگشت. در ژانويه 2011 چلسي براي جذب داويد لوييز بهعنوان بخشي از معامله او را به اضافه پول واگذار كرد. در آن انتقال ماتيچ در ازاي 4/5 ميليون پوند فروخته شــد و 3 سال بعد وقتي از پست بازيساز به يك هافبك دفاعي فوقالعاده تبديل شده بود در ازاي 21 ميليون پوند به چلسي بازگشت. نيكوال آنلكا- پاريسنژرمن؛ در ســال 1997 آنلكا كه 17 سال سن داشــت از پياسجي در حالي جدا شد كه همه ميگفتند او ظرفيت خوبي دارد اما 28 گل او در دو فصل و نيم باعث شــد او هايبري را در ســن 20 سالگي ترك كند. جذب او براي رئال مادريد 23 ميليون پوند هزينه داشت. او كمتــر از دو ســال در برنابئو دوام آورد و پياسجي با پيشــنهادي 22 ميليون پوندي او را بازگرداند. پيتر كراوچ- تاتنهام و پورتسموث؛ كراوچ دوبار بازگشت داشت و هر دو بار هم بازگشــتش بيشــتر از چيزي كه در ازايش او را فروخته بودند، هزينه داشت. در ســال 2000 او در ازاي 60 هزار پوند از تاتنهام جدا شد و 9 ســال بعد با 9 ميليون پوند به اين تيم بازگشــت. در اين 9 سال اما او يك بار ديگر هم به تيمي رفته و بازگشــته بود. او كه در ســال 2001 به پورتسموث پيوسته بود، يك سال بعد در ازاي 5 ميليون پوند به استونويال رفت و در سال 2008 با 11 ميليون پوند به پورتسموث بازگشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.